Арилжих гэрээ.

АРИЛЖИХ ГЭРЭЭГ УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЖ ӨГӨХ БАРИМТ БИЧГҮҮД

  1. Гэрээнд оролцогч талуудын иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний хуулбар/хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, гэрээ, дүрмийн хуулбар/
  2. Арилжих гэрээ /нотариатаар гэрчлүүлсэн байна/
  3. Гэрээнд оролцогч талуудын үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээнүүд/эх хувь/
  4. Үйлчилгээний хураамж:-20000 төгрөг, Яаралтай бол 40000 төгрөг-Голомт банк / 4705006689
  5. Мэдүүлэг бөглөнө.

Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтуудыг хавсарган хүлээлгэн өгч буцах хуудас /тасалбар/ авна.
Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг ажлын 5 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт багтаан бүртгэнэ.

close
Facebook IconУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газар
Зочны дэвтэр