Матад сум.

,

МАТАД   СУМЫН   УЛСЫН   БҮРТГЭГЧИЙН

2015 ОНЫ  ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ

 АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

2015.06.04                                                                                                        Зүүнбулаг

Матад сумын талаар товч танилцуулга

Матад сум нь 22.2 мянган хавтгай дөрвөлжин өргөн уудам нутагтай, засаг захиргааны нэгж 6 багтай, 845 өрх, 2596 хүн амтай,   93957 толгой малтай. Сумын төв Зүүнбулаг нь Дорнод аймгийн төвөөс урагш 150 км алслагдсан.

Байгалийн бүсээр Дорнод аймгийн урд хэсэгт дов толгод бүхий тал хээрийн болон говь хосолсон бүс нутагт оршдог бөгөөд далайн түвшнээс дээш 900 орчим метрт өргөгдсөн, зүүн өмнөд ба хойд хэсгээрээ БНХАУ-тай, өмнөд ба баруун хэсгээрээ Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан, Сүхбаатар сумдтай, бусад талаараа аймгийнхаа Булган, Баянтүмэн, Халхгол сумдтай тус тус хиллэдэг.

Тус суманд ИТХ, ЗДТГ, ЕБС, ЭМТ, цэцэрлэг, соёлын төв, цаг уурын станц, МЦХ ХХК, мэдээллийн үүрэн сүлжээний Unitel, Skaitel, Ji mobail, Mobiсom-ийн салбарууд, Ник ШТС болон аж ахуйн нэгжүүд, сумын залуучуудын холбоо, Ахмадын зөвлөл, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн зөвлөл зэрэг төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Нэг.Зорилго

Монгол Улсын  үндсэн хууль болон  Иргэний  бүртгэлийн тухай хууль, Иргэний  хууль,  Гэр бүлийн тухай хууль, бусад холбогдох хуулиудын эрх  зүйн  хүрээнд   нийцүүлэн гаргасан дүрэм журам хууль тогтоомжийн дагуу иргэний бүртгэлийг эрхлэн хөтөлж,  ил тод, нээлттэй байдлыг эрхэмлэж түргэн шуурхай, чирэгдэлгүй, чанартай хийж гүйцэтгэх зорилгод үйл ажиллагаагаа нийцүүлэн ажиллалаа.

Хоёр:  Иргэний бүртгэл мэдээллийн ажлын талаар

md md1

2015 оны эхний хагас жилд иргэдэд төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай, хүртээмжтэй хүргэх зорилтын хүрээнд  иргэний  8 төрлийн бүртгэлээр нийт  182 иргэнд хүрч үйлчиллээ.Иргэний бүртгэлийн дэвтрүүдийг шинэчлэн гаргалаа. Иргэд бүх төрлийн бүртгэлийн лавлагааг орон нутгаасаа авахад анхаарч, гэрлэлт, цахим үнэмлэх, төрөлтийн талаар 5 иргэний лалвлагааг гаргуулан ажиллалаа. Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэл, хуулийн этгээдийн бүртгэлийн материалыг орон нутагт хүлээн авч уламжлан шийдвэрлэж чирэгдэлгүй үйлчлэх талаар ард иргэдэд сурталчилж ажилласны үр дүнд эхний хагас жилд 1 иргэний материалыг шийдвэрлээд байна.

Иргэний бүртгэлийн  ажлын хүрээнд нийт   161 иргэний  өргөдөл хүлээн авч хууль тогтоомжийн дагуу хуулийн хугацаанд нь шийдвэрлэн, бүртгэлийг тухай бүр офлайн программд оруулж, 14 хоног тутам аймаг руу явуулж онлайн программд экспорт хийлгэн, улсын  мэдээллийн санд орууллаа. Үүнд:

  • Шинээр төрсний гэрчилгээ авсан – 21 хүүхэд
  • Эцэг тогтоолгосон  –  4  иргэн
  • Хүүхэд үрчлэн авсан  – 1 иргэн
  • Шилжиж явсан иргэд  – 37 иргэн /насанд хүрсэн 26, хүүхэд11/
  • Шилжиж ирсэн – 19  иргэн /насанд хүрсэн 14, хүүхэд 5/
  • Нас барсны бүртгэл  – 5
  • Шинээр иргэний шинэчилсэн бүртгэлд бүртгүүлэх – 20 иргэн
  • Цахим үнэмлэхээ сунгуулах  – 30 /25 насных 20, 45 насных 10/
  •    Шинээр гэр бүлээ батлуулахаар – 6 иргэний материалыг тус тус хүлээн авч  ИУБ  маягтуудыг хугацаанд нь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст хүргүүлэн ажиллалаа. Мөн 54 иргэнд цахим үнэмлэхийг олгоод байна.

2015 онд 16 нас хүрч байгаа хүүхдүүдийн судалгааг багийн дарга нараар гаргуулан авч нэгтгэлээ. Сумын хэмжээнд цахим үнэмлэх шинээр авах 33 иргэдээс 7 иргэн хугацаандаа материалаа бүрдүүлэн хүсэлтээ гаргаж, одоогийн байдлаар өмнөх онтой нийлээд 20 иргэнд шинээр цахим үнэмлэх олгох ажлыг зохион байгуулаад байна. 1999 онд төрсөн 33 хүүхдээс үлдсэн 26 хүүхэд 16 насанд хүрэх сар нь хүрээгүй байна.

Монгол Улсын Засгийн газраас  Иргэний бүртгэлийн  үнэ шинэчлэгдсэнтэй холбоотойгоор шинэ журмын дагуу Улсын бүртгэлийн дансанд иргэний цахим  үнэмлэх  шинээр авах ,  дахин авах иргэний  цахим үнэмлэхний  үнэ 765.000  төгрөг, хүүхэд үрчлэн авах, гэр бүл батлах, шилжин явах иргэдийн бүртгэлийн хүрээнд  102.500  төгрөгийг оруулж, мөн тэмдэгтийн хураамжаар Орон нутгийн татварын дансанд 205.000 төгрөг төвлөрүүлэн ажиллалаа.

Гурав:Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас зохион байгуулсан ажил үйлчилгээний хүрээнд:

Аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсээс 2015 оны 04 сарын 21-ны өдөр “Хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, төрийн нууцыг хамгаалах талаар“ ирүүлсэн албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд дараах ажлыг зохион байгуулж ажиллав. Үүнд:

– Монгол улсын Үндсэн хууль, Төрийн нууцын тухай хууль, Төрийн нууцын жагсаалт батлах тухай хууль, Байгууллагын нууцын тухай хууль, Хувь хүний нууцын тухай хууль, Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн 1999 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн 213 дугаар зарлигаар батлагдсан “Монгол улсын Төрийн нууцыг хамгаалах журам” болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийг “Legаlinfo” сайтаас татан авч, уншиж судалж, өдөр тутмын ажилдаа мөрдлөг болгон ажиллаж байна.

– Улсын мэдээллийн сангийн аюулгүй байдалд анхаарч, сүлжээний аюулгүй байдлын стандартыг мөрдөж ажиллахдаа анхаарал болгоомжтой хандаж байна.

– Ажлын байрны аюулгүй байдал, мэдээллийн сан бүхий компьютер, техник хэрэгслийн нууцлал, хамгаалалтыг хангах ажлын хүрээнд өдрийн цайны цагаар компьютероо заавал унтрааж гарах, сейфны лацыг тогтмол шалгаж, онгорхой орхихгүй байх зэрэг холбогдох шаардлагуудыг ажилдаа мөрдөж ажиллаж байна.

-Ноотбүүкийг шуудангаар аймаг руу зөөвөрлөхөд хайрцгийг /цүнх/ цоожлох шаардлагатай тул аймгийн УБХ-ийн нярваас кодтой цоож авч ашиглаж байна.

-Аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс рүү ноотбүүкээ явуулахдаа хүлээлгэн өгсөн тухай хүлээлцэх дэвтэр хөтөлж эхлээд байна.

-Энэхүү албан даалгавар болон чиглэлтэй танилцаж, хувийг сумын Засаг даргад өгч танилцуулсан.

-Сумын улсын бүртгэгчийн 2015 онд хийх ажлын төлөвлөгөөг гарган Хэлтсийн даргаар баталгаажууллаа.

-Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа, Терроризмоос урьдчилан сэргийлэх УБХ-ийн 2015 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд сумын ажилтны төлөвлөгөөг гарган ажиллаж байна.

– УБХ-ийн 2015 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг ханган ажиллана.

– Аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс дээр зохион байгуулагдсан сумдын Улсын бүртгэгч нарын цугларалтын үеэр “2014 онд хийсэн онцлох ажил, 2015 онд шинээр санаачлан хийх ажлууд” presentation-ыг тавьж хэлэлцүүлсэн. Хэлэлцүүлгийн үеэр бусад сумд болон аймгийн бүртгэгч нараас их зүйлийг сурч мэдсэн.

Дөрөв:  Олон нийттэй харилцах ажлын хүрээнд:

Баянхангай, Жаргалант, Буян-Өндөр багуудад зохион байгуулагдсан “Багийн өдөрлөг”-т оролцож нийт 129 хүнд ирэгний бүртгэл, үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэлийн мэдээлэл өгч, иргэний бүртгэлийн сурталчилгааны 95 ширхэг гарын авлагыг тараалаа. “Гадаад паспортын аян”-ы тухай иргэдэд сурталчилж,  паспорт авах талаар уриаллаа. Мөн сумын Засаг дарга болон бусад ажилтнуудын хамт баг тойролтоор явж, Мэнэнгийн отряд, Дачин Тамсаг хөдөөгийн 30 гаруй малчин өрхөд хүрч ажиллалаа.

Цахим үнэмлэх шинээр авах болон дахин авах, мөн сунгалт хийх зэрэг иргэний үнэмлэх авах иргэдэд түргэн шуурхай үйлчилж, шинэчилсэн бүртгэлд хамруулах ажлыг эрчимжүүлэх талаар анхаарч ажиллаж байна.

Багийн Засаг дарга нараас 1969-1970, 1989-1990, 1999 оны иргэдийн судалгааг гаргуулан авч 25,45 насны сунгалт, шинээр цахим үнэмлэх авах иргэдэд зарлал тавин цахим үнэмлэх сунгалт, олголтыг эрчимжүүлэх ажлыг зохион байгуулж байна.

Тав: Иргэдэд нээлттэй ил тод байх ажлын хүрээнд:

Сумын ЗДТГ-ын сурталчилгааны самбарт 7 хоногт хийгдсэн ажил болон цаг үеийн ажилтай холбоотой мэдээллүүдийг тухайлбал, гадаад паспортын аян гэх зэрэг мэдээллийг тавьж иргэдийн хүртээл болгож хэвшиж байна.

close
Facebook IconУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газар
Зочны дэвтэр