Сайн байна уу? Таньд энэ өдрийн мэнд хүргэе!
Open
X

Үйлчилгээ.Компани өөрчлөн байгуулагдах (нэгдэх, нийлэх, хуваах, тусгаарлах)

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ ЗӨВЛӨМЖ
Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт
/Төрийн банк 261700050353 дугаар дансанд 500 ₮/
Шинээр байгуулж /нийлэх, хуваах, тусгаарлах үед/ буй хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын хуудсыг Улсын бүртгэгчээс авна. Банкинд мөнгө тушаасан баримттай ирэх.
Нэгдэх тохиолдолд нэгтгэж авч буй компани дээр УБ-04 маягтыг бөглөнө. Нийлэх, хуваах, тусгаарлах бол УБ03 маягтыг бөглөнө. burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах эсвэл улсын бүртгэгчээс авч бөглөх боломжтой. 1 хувь бөглөх.
Үүсгэн байгуулагчдын шийдвэр, хурлын тэмдэглэл Шийдвэрийг нэгдэх, нийлэх, хуваах, тусгаарлахад оролцож буй бүх хуулийн этгээд тус тусдаа гаргана. Хуулийн этгээд нь 2 ба түүнээс дээш үүсгэн байгуулагчтай бол хурлын тэмдэглэл үйлдэж, хурал даргалагч гарын үсгээ зурсан байна.
Нэгдэх тохиолдолд гэрээ /2хувь/ Гэрээнд нэгтгэж авч байгаа болон нэгдэж байгаа хоёр хуулийн этгээдийн хувьцаа эзэмшигч эсхүл эрх олгосон этгээд гарын үсэг зурж, тамга дарагдсан байна.
Дүрэм /2 хувь/ Нэгдэж байгаа тохиолдолд нэгтгэж авч буй компани, хуваах, тусгаарлах, нийлэх замаар байгуулагдаж буй тохиолдолд шинээр байгуулагдаж буй компанийн хувьцаа эзэмшигчид дүрмээ шинэчлэн баталсан байна.
ШӨХТГазраас дүгнэлт авах Давамгай байдалтай хуулийн этгээдийн тухайд л шаардлагатай /Өрсөлдөөний тухай хуулийн 8.1 дэх заалтын дагуу/
Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
/Төрийн банк 261700127252 дугаар данс/
Эдгээр дансанд тушааж баримтаа авч ирэх.
Шинээр гэрчилгээ авах бол 44000 төгрөг, хуучин гэрчилгээн дээр тэмдэглүүлэх бол 10000 төгрөг тушаах.
Санхүүгийн баталгаажсан тайлан /1хувь/ Хуваах, тусгаарлах, нэгдэх, нийлэх үеийн болон дараах санхүүгийн тайланг харъяа дүүргийн Санхүү төрийн сангийн хэлтсээр баталгаажуулан авч ирнэ.
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ Хуулийн этгээдүүдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:
• Үүсгэн байгуулагч /аль нэг нь байж болно/
• Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
• Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд /үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчдээс/

Нөхөрлөл шинээр бүртгүүлэх

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ ЗӨВЛӨМЖ
• ББ. Нөхөрлөлийн хүлээсэн үүргийг гишүүд нь нөхөрлөлд оруулсан эд хөрөнгө болон хувийн өмчийн эд хөрөнгөөрөө хамтран хариуцдаг нөхөрлөлийг бүх гишүүд нь бүрэн хариуцлагатай нөхөрлөл гэнэ
• ЗБ.Нөхөрлөлийн хүлээсэн үүргийг наад зах нь нэг гишүүн нөхөрлөлд оруулсан хөрөнгө болон хувийн өмчийн эд хөрөнгөөрөө бүрэн хариуцдаг, бусад гишүүд нь гагцхүү нөхөрлөлд оруулсан хөрөнгийнхөө хэмжээгээр хариуцдаг нөхөрлөлийг зарим гишүүд нь бүрэн хариуцлагатай нөхөрлөл гэнэ.
• ХХН. Хязгаарлагдмал хариуцлагатай нөхөрлөлийг мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл бүхий хоёр ба түүнээс дээш иргэн хамтран байгуулах бөгөөд нөхөрлөлийн үүргийг гишүүд нь нөхөрлөлд оруулсан хөрөнгийн хэмжээгээр, нөхөх хариуцлагыг буруутай үйл ажиллагаа явуулсан гишүүн нөхөрлөлд оруулсан хөрөнгө болон хувийн өмчийн хөрөнгийн хэмжээгээр бүрэн хариуцна
• Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт
• /Төрийн банк 261700050353 дугаар дансанд 500 ₮/
Үүсгэн байгуулагч эсвэл итгэмжлэгдсэн хүн иргэний үнэмлэхтэй /хуулбар байж болно/ ирж, Улсын бүртгэгчээс нэрийн баталгаажуулалтын хуудас авна. Банкинд мөнгө тушаасан баримттай ирэх.
• УБ-03 маягтыг бөглөх /1хувь/ www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах эсвэл улсын бүртгэгчээс авч бөглөх боломжтой
• Үүсгэн байгуулах хурлын тогтоол, хурлын тэмдэглэл /1хувь/ Бүх гишүүд үүсгэн байгуулах хурлаа хийж, хурлын тогтоол, тэмдэглэл үйлдэж, бүх гишүүд гарын үсгээ зурсан байна.
Нөхөрлөлийг удирдах эрх бүхий этгээд болон гишүүдээс нөхөрлөлд оруулсан нийт хөрөнгийн дүнг тогтоолдоо тусгасан байна.
• Үүсгэн байгуулах гэрээ /2 хувь /
Гишүүд гэрээ баталснаас хойш 7 хоногийн дотор бүртгэх байгууллагад бүртгүүлэх тухай өргөдөл гаргана.
Нөхөрлөлийг үүсгэн байгуулах гэрээг “Нөхөрлөлийн тухай хууль”-д заасны дагуу үйлдэж, нотариатаар батлуулан авч ирнэ. Нөхөрлөлийн хэлбэрээс хамаараад уг гэрээнд тусгах зүйлс ялгаатай байдаг ба Нөхөрлөлийн тухай хуулийг сайтар уншиж гэрээгээ байгуулахыг зөвлөе. www.legalinfo.mn
• Хязгаарлагдмал хариуцлагатай нөхөрлөл /ХХН/-ийн тухайд гишүүдийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл /1хувь/ Тухайлбал: Хуулийн чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэх нөхөрлөлийн гишүүд нь Монголын хуульчдийн холбоонд бүртгэлтэй байх бөгөөд гэрчилгээний хуулбараа авч ирнэ. Нотариатаар батлуулах шаардлаггүй.
• Нөхөрлөлийн гишүүдийн иргэний үнэмлэхний хуулбар /1хувь/ Нотариатаар батлуулах шаардлаггүй.
• Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Төрийн банк 261700127252 дугаар дансанд 44.000 ₮/ Дансанд тушааж баримтаа авч ирэх.
• Гишүүдийн нөхөрлөлд оруулсан хөрөнгийг нотлох баримт /1хувь/ Мөнгөн хөрөнгө оруулсан бол банкны дансны хуулга, эд хөрөнгө бараа материалаар хөрөнгө оруулсан бол үүсгэн байгуулах хурлын тогтоол, тэмдэглэлд тусгаж, хөрөнгийн жагсаалт, үнийн дүнг хавсралтаар баталсан байна.

Сан шинээр бүртгүүлэх

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ ЗӨВЛӨМЖ
• Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт
/Төрийн банк 261700050353 дугаар дансанд 500 ₮/
Үүсгэн байгуулагч эсвэл итгэмжлэгдсэн хүн иргэний үнэмлэхтэй /хуулбар байж болно/ ирж, Улсын бүртгэгчээс нэрийн баталгаажуулалтын хуудас авна. Банкинд мөнгө тушаасан баримттай ирэх.
• УБ-03 маягтыг бөглөх /1хувь/ Маягтыг burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах эсвэл улсын бүртгэгчээс авч бөглөх боломжтой.
• Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Төрийн банк 261700127252 дугаар дансанд 44.000 ₮/ Дансанд тушаасан баримтаа авч ирэх
• Үүсгэн байгуулагчдын шийдвэр, хурлын тэмдэглэл /1 хувь/ Шийдвэртээ оноосон нэр, хаяг, үүсгэн байгуулах тухай, удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг (5-аас доошгүй сондгой тоотой) сонгож үүсгэн байгуулагчид гарын үсгээ зурна. Үүсгэн байгуулагч нь удирдах зөвлөлийн гишүүн байж болно. Мөн дүрмээ хавсралтаар баталсан байна. 2 ба түүнээс дээш үүсгэн байгуулагчтай бол хурлын тэмдэглэл үйлдэж, хурал даргалагч гарын үсгээ зурсан байна.
• Сангийн дүрэм /2 хувь/ Сангийн дүрмийн загвар жишээг burtgel.gov.mn/service/ сайтаас татаж авах боломжтой.
Дүрэмд “Төрийн бус байгууллагын тухай” хуулийн 10,23, 25 дугаар зүйлийг тусгана.
• Удирдах зөвлөлийн тогтоол, хурлын тэмдэглэл /1 хувь/ Удирдах зөвлөлийн хурлаас Удирдах зөвлөлийн дарга, Гүйцэтгэх захирл томилсон тогтоол гарган, хурлын тэмдэглэл үйлдэж гишүүд гарын үсгээ зурсан байна. Хяналтын зөвлөлтэй байх бол зөвлөлийн гишүүдийг (3-аас дээш сондгой тооны) сонгож тогтоолдоо тусгасан байх.
• Хаягийн нотлох баримт /1 хувь/ Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ эсхүл түрээсийн гэрээ эсхүл үүсгэн байгуулагчийн иргэний үнэмлэхний хаягаар бүртгүүлж болно.
• Иргэний үнэмлэхний хуулбар /1хувь/ Сангийн үүсгэн байгуулагчид, удирдах зөвлөл, хяналтын зөвлөлийн гишүүдийн иргэний үнэмлэхний хуулбар

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:
• Үүсгэн байгуулагч /аль нэг нь байж болно/
• Гүйцэтгэх удирдлага
• Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд /үүсгэн байгуулагч, удирдах зөвлөлөөс/

Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар шинээр бүртгүүлэх

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ ЗӨВЛӨМЖ
• УБ-03 маягтыг бөглөх /1 хувь/ www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах эсвэл улсын бүртгэгчээс авч бөглөх боломжтой
• Засгийн газар болон хуулиар тусгайлан эрх олгосон этгээдийн үүсгэн байгуулах тухай шийдвэр /тогтоол, тушаал, захирамж/ • Бүтэц, орон тоо, төсвийн эх үүсвэрийг баталсан эрх бүхий этгээдийн шийдвэр
• Удирдлагыг томилсон шийдвэр /тогтоол, тушаал/
• Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт хийх / Төрийн банк 261700050353 дансанд 500 төгрөг/ Үүсгэн байгуулагч эсвэл итгэмжлэгдсэн хүн иргэний үнэмлэхтэй /хуулбар байж болно/ ирж, Улсын бүртгэгчээс нэрийн баталгаажуулалтын хуудас авна. Банкинд мөнгө тушаасан баримттай ирэх.
• Дүрэм /2 хувь/ Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомжийн дагуу эрх бүхий этгээдийн баталсан
• Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Төрийн банк 261700127252 дугаар дансанд 44.000 ₮/ Дансанд тушааж баримтаа авч ирэх.
• Иргэний үнэмлэхний хуулбар /нотариат шаардлагагүй/ Удирдах албан тушаалтны иргэний үнэмлэхий хуулбар
• Хуулийн этгээдийн хаягийн нотлох баримт Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ эсхүл түрээсийн гэрээ авч ирнэ
• Хөрөнгийн эх үүсвэрийг нотлох баримт Харъяалагдах төрийн санд харилцах данс нээлгэсэн баримт. Санхүүгийн тайлан баланс эсвэл мөнгөн хөрөнгө төвлөрүүлсэн баримт

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:
• Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
• Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд
САНАМЖ:
• Улсын бүртгэгч баримт бичгийн бүрдэл,үнэн зөвийг нотлох шаардлагатай тохиолдолд Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2–т заасны дагуу нэмэлт нотлох баримт гаргуулах. http://www.legalinfo.mn/law/details/
• Та Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, Төсвийн тухай хууль, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль болон “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл хөтлөх” журам болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийг уншиж судлах.
• Холбогдох загвар, маягтуудыг www.burtgel.gov.mn вэб сайтаас харах

Төрийн бус байгууллага шинээр бүртгүүлэх

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ ЗӨВЛӨМЖ
• УБ-03 маягтыг бөглөх /1хувь/ burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах эсвэл улсын бүртгэгчээс авч бөглөх боломжтой.
Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт /Төрийн банк 261700050353 дугаар дансанд 500 ₮/ Үүсгэн байгуулагч эсвэл итгэмжлэгдсэн хүн иргэний үнэмлэхтэй /хуулбар байж болно/ ирж, Улсын бүртгэгчээс нэрийн баталгаажуулалтын хуудас авна. Банкинд мөнгө тушаасан баримттай ирэх.
• • Үүсгэн байгуулах тухай шийдвэр /1хувь/ Оноосон нэр, хаяг, үүсгэн байгуулах тухай, удирдах зөвлөлийн гишүүдийн овог нэрийг тусгаж (5 дээш сондгой тоотой байх), дүрмийг хавсралтаар баталсан байх
• Удирдах зөвлөлийн тогтоол /1 хувь/ УЗ-ийн дарга, Гүйцэтгэх захирлыг сонгосон тухай тусгаж УЗ-ийн гишүүд гарын үсгээ зурна.
• Дүрэм /2 хувь/ Дүрэмдээ Төрийн бус байгууллагын тухай хуулийн 10-р зүйлд заасан зүйлийг тусгана.
ТББ нь ашгийн төлөө бус хуулийн этгээд тул үйл ажиллагааны чиглэл нь ашгийн төлөө бус байхыг анхаарах.
• Үүсгэн байгуулагч болон УЗ-н гишүүдийн иргэний үэмлэхний хуулбар /1 хувь/ Нотариат шаардлагагүй
• Хуулийн этгээд байрших хаягийн нотлох баримт. /1 хувь/ Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ эсхүл түрээсийн гэрээний хуулбар, үүсгэн байгуулагчийн гэрийн хаягаар бол иргэний үнэмлэхний хуулбар
• Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Төрийн банк 261700127252 дугаар дансанд 44.000 ₮/ Дансанд тушааж баримтаа авч ирэх.

Байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээр ажиллах ТББ, нөхөрлөлийн хувьд дараах чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулна. БОХТХуулийн 32 дугаар зүйлийн дагуу.
ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:
• Үүсгэн байгуулагч /аль нэг нь байж болно/
• Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
• Үүсгэн байгуулагч, Удирдах зөвлөлөөс итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд
САНАМЖ:
• Шаардлагатай тохиолдолд Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2-т заасны дагуу бусад нотлох баримтыг нэмж авна.
• Таны баримт бичгийн бүрдэл хуулийн шаардлага хангаж байвал ажлын 2 өдөрт багтаан шийдвэрлэнэ.

Хадгаламж, зээлийн хоршоо шинээр бүртгүүлэх

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ ЗӨВЛӨМЖ
• Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт
/Төрийн банк 261700050353 дугаар дансанд 500 ₮/
Үүсгэн байгуулагч эсвэл итгэмжлэгдсэн хүн иргэний үнэмлэхтэй /хуулбар байж болно/ ирж, Улсын бүртгэгчээс нэрийн баталгаажуулалтын хуудас авна. Банкинд мөнгө тушаасан баримттай ирэх.
• Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Төрийн банк 261700127252 дугаар дансанд 44.000 ₮/ Дансанд хураамж тушаасан баримтаа авч ирэх.
• УБ-03 маягтыг бөглөх /1хувь/ burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах эсвэл улсын бүртгэгчээс авч бөглөх боломжтой.
• Хоршооны хувь хөрөнгийг нотолсон баримт /1хувь/ Үүсгэн байгуулагч гишүүд (20-оос дээш тооны) банкинд данс нээлгэж, хоршоонд нийлүүлсэн хөрөнгийг байршуулсан баримтаа авч ирэх. (ХЗХ-ны тухай хуулийн 5.2.3.хадгаламж, зээлийн хоршоо үүсгэн байгуулагч хоршоо байгуулахад оруулахаар тохирсон нийт хувь хөрөнгийн 30-аас дээш хувийг бэлнээр төвлөрүүлсэн байх)
• Үүсгэн байгуулагч бүх гишүүдийн хурлын тогтоол, тэмдэглэл
/1 хувь/
Үүсгэн байгуулах хуралд бүх гишүүд оролцож, дараах асуудлыг хэлэлцэж, олонхийн саналаар шийдвэрлэж тогтоол гарган, гарын үсэг зурна.
• хоршоог үүсгэн байгуулах эсэх;
• хоршооны дүрмийн төсөл;
• хоршооны тэргүүлэгчдийн болон хяналтын зөвлөлийн гишүүдийг сонгох.
Хурлын явцад тэмдэглэл хөтлөх бөгөөд хурал удирдсан дарга, бүх гишүүд гарын үсэг зурна.
Тэмдэглэлд дор дурдсан зүйлийг тусгасан байна:
• хуралдсан он, сар, өдөр, газар;
• үүсгэн байгуулагчдын овог, нэр;
• хурлаар хэлэлцсэн асуудал, гарсан санал, дэмжсэн саналын хувь, гарсан шийдвэр.
• Тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн гишүүдийн хурлын тогтоол, тэмдэглэл /1,1 хувь/ Тогтоол, тэмдэглэлд тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн гишүүдээс Зөвлөлийн дарга /хоршооны дарга/ сонгож гишүүд гарын үсэг зурсан байна.
• Дүрэм /2 хувь/ Дүрэм нь түүний үйл ажиллагааг зохицуулах үндсэн баримт бичиг бөгөөд “Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай” хуулийн 9.1.1-9.1.21-т заасан зүйлсийг заавал тусгана.
• Иргэний үнэмлэхийн хуулбар /1 хувь/ Үүсгэн байгуулагч гишүүдийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар /нотариатаар гэрчлүүлэх шаардлагагүй/
• Хуулийн этгээд байрших хаягийн нотлох баримт. /1 хувь/ Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ эсхүл түрээсийн гэрээний хуулбар. Аль нэг үүсгэн байгуулагчийн гэрийн хаягаар бүртгүүлэх бол иргэний үнэмлэхийн хуулбар.

Хуулийн этгээдийн салбар бүртгүүлэх

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ ЗӨВЛӨМЖ
Хуулийн этгээдийн оршин байгаа газраас өөр газар байрлаж, түүний үндсэн чиг үүргийг бүхэлд нь буюу заримыг нь гүйцэтгэдэг тусгай нэгжийг салбар гэнэ.
1. УБ-05 маягтыг бөглөх
/1 хувь/
www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах эсвэл улсын бүртгэгчээс авч бөглөх боломжтой.
2. Салбар байгуулах тухай шийдвэр /1хувь/
• Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас Салбар байгуулах тухай шийдвэрээ гаргаж, гүйцэтгэх удирдлагыг томилж, хаягийг заасан байна.
• ТББ-ын хувьд Удирдах зөвлөлийн тогтоол
3. Салбараа байгуулж буй хуулийн этгээдийн гэрчилгээ
Эх хувиар авч ирнэ. Уг гэрчилгээн дээр салбар байгуулсан тухай бүртгэл хийгдэнэ
4. Салбарын журам
/2хувь/
Салбар байгуулж буй хуулийн этгээд нь өөрсдөө боловсруулж авч ирнэ, тамга тэмдгээ дарсан байх.
5. Салбарын захирал /эрхлэгч/-ын иргэний бичиг баримт /1хувь/
Нотариат шаардлагагүй
6. Салбар байрших хаягийн нотлох баримт/1 хувь/
Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ эсхүл түрээсийн гэрээ.
7. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
Салбар байгуулж буй хуулийн этгээдийн гэрчилгээн дээр бүртгүүлэх бол 20000 төгрөг, Салбарын гэрчилгээ шинээр авах бол 25000 төгрөгийг Татварын хэлтсийн дансанд тушааж баримтаа авч ирэх.
ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:
• Үүсгэн байгуулагч /аль нэг нь байж болно/
• Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
• Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд /компанийн хувьцаа эзэмшигчид, үүсгэн байгуулагчдаас/
САНАМЖ:
• Шаардлагатай тохиолдолд Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2-т заасны дагуу бусад нотлох баримтыг нэмж авна.
• Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн хууль, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл хөтлөх журам болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийг уншиж судлах шаардлагатай. /http://www.legalinfo.mn

Хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар бүртгүүлэх

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ ЗӨВЛӨМЖ
Хуулийн этгээдийн оршин байгаа газраас өөр газар байрлаж, түүний хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах буюу түүний нэрийн өмнөөс хэлцэл болон эрх зүйн бусад үйлдэл хийх үүрэг бүхий нэгжийг төлөөлөгчийн газар гэнэ.Хуулийн этгээдийн салбар, төлөөлөгчийн газар хуулийн этгээдийн эрхгүй байна.
• УБ-13 маягтыг бөглөх www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах эсвэл улсын бүртгэгчээс авч бөглөх боломжтой.
• Төлөөлөгчийн газар үүсгэн байгуулах тухай шийдвэр /1хувь/ Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас Төлөөлөгчийн газар байгуулах тухай шийдвэрээ гаргаж, гүйцэтгэх удирдлагыг томилж, хаягийг заасан байна.
Гадаад хэл дээр үйлдэгдсэн баримт бичгийн хувьд Монгол хэлрүү баталгаат орчуулга хийлгэсэн байх. Гадаад улсад үйлдэгдсэн баримт бичгийн хувьд Консулын эсвэл Дипломат төлөөлөгчийн газрын баталгааны тэмдэг дарагдсан байх.
• Төлөөлөгчийн газраа байгуулж буй компанийн гэрчилгээний хуулбар /1хувь/ Гэрчилгээний хуулбарт Консулын эсвэл Дипломат төлөөлөгчийн газрын баталгааны тэмдэг дарагдсан байх. Монгол хэлрүү баталгаат орчуулга хийгдсэн байх.
• Төлөөлөгчийн газрын дүрэм
/2хувь/
Гадаад хэл дээр үйлдэгдсэн баримт бичгийн хувьд Монгол хэлрүү баталгаат орчуулга хийлгэсэн байх. Иргэний хуулийн “29.4.Салбар, төлөөлөгчийн газрын эрх, үүргийг тухайн хуулийн этгээдийн дүрмээр тодорхойлно” гэснийг харгалзах.
• Төлөөлөгчийн газрын удирдлага, итгэмжлэгдсэн хүний иргэний бичиг баримт /1хувь/ Иргэний үнэмлэх, паспортын хуулбар
• Төлөөлөгчийн газар байрших хаягийн нотлох баримт/1 хувь/ Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ эсхүл түрээсийн гэрээ.
• Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт Гадаадын компанийн төлөөлөгчийн газрын хувьд 1.100.000 төгрөг, дотоодын компанийн төлөөлөгчийн газрын хувьд 20000 төгрөгийг Төрийн банк 261700050353 дугаар дансанд тушаах.

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:
• Үүсгэн байгуулагч /аль нэг нь байж болно/
• Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
• Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд /компанийн хувьцаа эзэмшигчид, үүсгэн байгуулагчдаас/

Хуулийн этгээдийн хэлбэр өөрчлөгдөн бүртгүүлэх

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ ЗӨВЛӨМЖ
• УБ-04,УБ-05 маягтуудыг бөглөх /1 хувь/ www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах эсвэл улсын бүртгэгчээс авч бөглөх боломжтой
• Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт /Төрийн банк 261700050353 дугаар дансанд 500 ₮/ Улсын бүртгэгчээс нэрийн баталгаажуулалтын хуудас авна. Банкинд мөнгө тушаасан баримттай ирэх.
• Хэлбэрээ өөрчлөх тухай хүчин төгөлдөр шийдвэр /тогтоол/, хурлын тэмдэглэл /1хувь/ ХХК-ийн хувьд хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр, тэмдэглэл
• ТББ, Сангийн хувьд Удирдах зөвлөлийн тогтоол, тэмдэглэл
• Хоршоо, нөхөрлөлийн хувьд бүх гишүүдийн хурлын шийдвэр, тэмдэглэл
• Дүрэм /2хувь/ Өөрчлөн зохион байгуулагдаж буй хуулийн этгээдийн хэлбэрт нийцүүлэн баталсан дүрэм. ХХК-ийн хувьд хувьцаа эзэмшигчид, ТББ-ын хувьд Удирдах зөвлөлөөс батална г.м
• Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Төрийн банк 261700127252 дугаар дансанд 44.000 ₮/ Дансанд тушааж баримтаа авч ирэх.
• Иргэний үнэмлэхний хуулбар /нотариат шаардлагагүй/ Өөрчлөгдөн бий болсон хуулийн этгээдийн удирдлага, удирдах бүрэлдэхүүний иргэний үнэмлэхний хуулбар
• Хуулийн этгээдийн хаягийн нотлох баримт Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ эсхүл түрээсийн гэрээ авч ирнэ. Харин үүсгэн байгуулагч гэрийнхээ хаягаар бүртгүүлэх бол иргэний үнэмлэхээ авч ирнэ.
• Компани, нөхөрлөл, хоршоо зэрэг хуулийн этгээд болон өөрчлөгдсөн тохиолдолд хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн нотлох баримт Тухайн хэлбэрийн хуулийн этгээдийг шинээр бүртгүүлэхэд шаарддаг хөрөнгийн нотлох баримттай адил

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:
Үүсгэн байгуулагч /аль нэг нь байж болно/
• Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
• Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд
САНАМЖ:
Улсын бүртгэгч баримт бичгийн бүрдэл,үнэн зөвийг нотлох шаардлагатай тохиолдолд Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2–т заасны дагуу нэмэлт нотлох баримт гаргуулах. http://www.legalinfo.mn/law/details/
• Та Иргэний хууль, Компанийн тухай хууль, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль болон Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл хөтлөх журам болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийг уншиж судлах.
• Холбогдох загвар, маягтуудыг www.burtgel.gov.mn вэб сайтаас харах

Хуулийн этгээдийн шинэчилсэн бүртгэлд хамрагдах /2005 оноос өмнө байгуулсан хуулийн этгээдийн хувьд/

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ ЗӨВЛӨМЖ
Өмнө нь Татварын байгууллагад бүртгэлтэй, регистрийн дугаартай хуулийн этгээдийн хувьд УБ-05 маягтыг бөглөх /1 хувь/.
Өмнө нь ХЗДХЯ, БСШУЯ зэрэгт бүртгүүлж гэрчилгээ авч байсан ТББ, сургууль, цэцэрлэгийн хувьд УБ-03 маягтыг бөглөх /1 хувь /
www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах эсвэл улсын бүртгэгчээс авч бөглөх боломжтой
Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт /Төрийн банк 261700050353 дугаар дансанд 500 ₮/
Үүсгэн байгуулагч эсвэл итгэмжлэгдсэн хүн иргэний үнэмлэхтэй /хуулбар байж болно/ ирж, Улсын бүртгэгчээс нэрийн баталгаажуулалтын хуудас авна. Банкинд мөнгө тушаасан баримттай ирэх.
Үүсгэн байгуулагчдын шийдвэр /тогтоол/, тамга тэмдэг дарах
Шинэчилсэн бүртгэлд бүртгүүлэх, хаяг, үйл ажиллагааны чиглэл, удирдлага, удирдах бүтцийг томилсон шийдвэр /тогтоол/ гаргаж, анхны үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчид, ТББ-ын хувьд Удирдах зөвлөлийн гишүүд гарын үсгээ зурсан байна.
Хуучин гэрчилгээ эх хувиар авч ирэх
Үрэгдүүлсэн бол хүчингүйд тооцуулсан тухай өдөр тутмын сонинд зарлуулж сонинг эх хувиар авч ирэх
Шинэчилсэн дүрэм /2 хувь/
Үүсгэн байгуулагчид, удирдах зөвлөл дүрмийг батлах ба эдгээр нь өөрчлөгдөн томилогдсон /эрх шилжүүлсэн/ тохиолдолд шинэ гишүүд дүрмийг батална
Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Татварын хэлтсийн дансанд 44.000 ₮/
Эдгээр дансанд тушааж баримтаа авч ирэх.
Иргэний үнэмлэхний хуулбар /нотариат шаардлагагүй/
Шинээр томилогдсон үүсгэн байгуулагчид, удирдлага, удирдах зөвлөлийн гишүүдийн
Хуулийн этгээдийн хаягийн нотлох баримт
Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ эсхүл түрээсийн гэрээ авч ирнэ. Харин үүсгэн байгуулагч гэрийнхээ хаягаар бүртгүүлэх бол иргэний үнэмлэхээ авч ирнэ.
ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:
Үүсгэн байгуулагч /аль нэг нь байж болно/
• Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
• Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд
САНАМЖ:
Улсын бүртгэгч баримт бичгийн бүрдэл,үнэн зөвийг нотлох шаардлагатай тохиолдолд Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2–т заасны дагуу нэмэлт нотлох баримт гаргуулах. http://www.legalinfo.mn/law/details/
• Таны баримт бичгийн бүрдэл хуулийн шаардлага хангаж байвал ажлын 2 өдөрт багтаан шийдвэрлэнэ.

Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани шинээр бүртгүүлэх

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ ЗӨВЛӨМЖ
• УБ-03 маягтыг бөглөх /1 хувь/ www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах эсвэл улсын бүртгэгчээс авч бөглөх боломжтой
• Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт / Төрийн банк 261700050353 дансанд 500 төгрөг/ Үүсгэн байгуулагч эсвэл итгэмжлэгдсэн хүн иргэний үнэмлэхтэй /хуулбар байж болно/ ирж, Улсын бүртгэгчээс нэрийн баталгаажуулалтын хуудас авна. Банкинд мөнгө тушаасан баримттай ирэх.
• Үүсгэн байгуулагчдын шийдвэр, хурлын тэмдэглэл тус бүр /2 хувь/. Үүсгэн байгуулах шийдвэр гарснаас хойш 30 хоногийн дотор улсын бүртгэлд бүртгүүлнэ

Шийдвэртээ гүйцэтгэх захирлыг томилж, компанийн дүрмээ хавсралтаар баталж, үүсгэн байгуулагчид гарын үсгээ зурсан байна. Үүсгэн байгуулагч өөрөө гүйцэтгэх захирал байж болно. 2 ба түүнээс дээш үүсгэн байгуулагчтай бол хурлын тэмдэглэл үйлдэж, хурал даргалагч гарын үсгээ зурсан байна.
Компанийг үүсгэн байгуулагч нь компани бол тухайн толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчид үүсгэн байгуулах тухай шийдвэр гаргаж, дүрмийг баталсан байна.
• Дүрэм /2 хувь/ Компанийн тухай хуулийн 16.2-т заасан зүйлсийг дүрэмдээ заавал тусгаж үүсгэн байгуулагчид гарын үсгээр баталгаажуулсан байх. http://www.legalinfo.mn/law/details/310
• Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Төрийн банк 261700127252 дугаар дансанд 44.000 ₮/ Дансанд тушааж баримтаа авч ирэх.
• Иргэний үнэмлэхний хуулбар /нотариат шаардлагагүй/ Үүсгэн байгуулагчид болон гүйцэтгэх захирлын
• Хуулийн этгээдийн хаягаа нотлох баримт Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ эсхүл түрээсийн гэрээ авч ирнэ. Харин үүсгэн байгуулагч гэрийнхээ хаягаар бүртгүүлэх бол иргэний үнэмлэхээ авч ирнэ.
• Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн нотлох баримт Үүсгэн байгуулагчид банкинд данс нээлгэж хувь нийлүүлсэн хөрөнгөө байршуулсан баримтаа авч ирэх. Оюуны өмч, үл хөдлөх хөрөнгөөр хувь нийлүүлж байгаа бол өмчлөх эрхийн гэрчилгээ /нотариатаар батлуулсан хуулбар/, үүсгэн байгуулагчдын хооронд байгуулсан гэрээ /нотариаттай/ авч ирэх ба үүсгэн байгуулах хурлын тогтоол, тэмдэглэлд тодорхой тусгаж, хувьцаа эзэмшигчид хүлээн зөвшөөрч гарын үсгээ зурсан байна.

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:
• Үүсгэн байгуулагч /аль нэг нь байж болно/
• Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчдээс итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд

Шашны байгууллага шинээр бүртгүүлэх

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ ЗӨВЛӨМЖ
УБ-03 маягтыг бөглөх /1хувь/ burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах эсвэл улсын бүртгэгчээс авч бөглөх боломжтой
• Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт /Төрийн банк 261700050353 дугаар дансанд 500 ₮/ Үүсгэн байгуулагч эсвэл итгэмжлэгдсэн хүн иргэний үнэмлэхтэй /хуулбар байж болно/ ирж, Улсын бүртгэгчээс нэрийн баталгаажуулалтын хуудас авна. Банкинд мөнгө тушаасан баримттай ирэх.
• Үүсгэн байгуулагчдын шийдвэр, хурлын тэмдэглэл /1хувь/ Шийдвэртээ оноосон нэр, хаяг, үүсгэн байгуулах тухай, удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг (5-аас доошгүй сондгой тоотой) сонгож үүсгэн байгуулагчид гарын үсгээ зурна. Үүсгэн байгуулагч нь удирдах зөвлөлийн гишүүн байж болно. Мөн дүрмээ хавсралтаар баталсан байна. 2 ба түүнээс дээш үүсгэн байгуулагчтай бол хурлын тэмдэглэл үйлдэж, хурал даргалагч гарын үсгээ зурсан байна.
• Удирдах зөвлөлөөс удирдах зөвлөлийн даргыг сонгосон шийдвэр, хурлын тэмдэглэл /1хувь/ Үүсгэн байгуулагчдын шийдвэрээр сонгогдсон удирдах зөвлөлийн гишүүд хуралдаж дотроосоо удирдах зөвлөлийн даргаа сонгоно.
• Дүрэм /2 хувь/ Дүрэмд “Төр, сүм, хийдийн харилцааны тухай хууль”-ийн 9 дүгээр зүйлийн 3, мөн “Төрийн бус байгууллагын тухай” хуулийн 10 дугаар зүйлд заасан зүйлсийг заавал тусгана. www.legalinfo.mn хаягаас харах боломжтой.
• Шашны байгууллагад үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгосон тухай Аймаг эсхүл Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол Орон нутагт байгуулах бол аймаг, Улаанбаатар хотод байгуулах бол Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас тусгай зөвшөөрөл авсан байна. Уг зөвшөөрлийг эх хувиар эсхүл нотариатаар батлуулсан эсхүл хуулбар үнэн тэмдэгтэй авч ирэх. Салбар байгуулах бол мөн харъяа ИТХ-ын зөвшөөрөл/тогтоол/ авна.
• Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Төрийн банк 261700050353 дугаар дансанд 200 000 төгрөг/ Эдгээр дансанд тушааж баримтаа авч ирэх.
• Иргэний үнэмлэхний хуулбар /1 хувь, нотариат Үүсгэн байгуулагчид болон удирдах зөвлөлийн гишүүдийн шаардлагагүй/
• Хуулийн этгээд байрших хаягаа нотлох баримт /1хувь/ Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ эсхүл түрээсийн гэрээ авч ирнэ. Харин үүсгэн байгуулагч гэрийнхээ хаягаар бүртгүүлэх бол бол иргэний үнэмлэхээ авч ирнэ.

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:
• Үүсгэн байгуулагч /аль нэг нь байж болно/
• Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
• Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд /үүсгэн байгуулагч, удирдах зөвлөлөөс/

 

close
Facebook IconYouTube IconУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газар
Зочны дэвтэр