Үйлчилгээ.

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН БҮРТГЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ
2016.04.13. Чойбалсан хот
Д / д Үйлчилгээний төрөл Бүрдүүлэх матетиал Төлбөр хураамж Үйлчилгээний хугацаа Тайлбар
0 1 2 3 4 5
1 Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн үйлчилгээгээр талаар бүх төрлийн зөвлөгөө өгөх /Хуулийн этгээдийн оноосон нэр шүүх/ Шууд Төлбөргүй
2 Тамга дахин авахад хяналтын дугаар олголт 1.Иргэний /ААНБ/ хүсэлт 2.Иргэний үнэмлэхний хуулбар /ААНБ-ын гэрчилгээний хуулбар/ 3. Хуучин тамгыг хураан авах Шууд Төлбөргүй
3 Тамгаа гээгдүүлээд дахин авахад хяналтын дугаар олголт 1.Иргэний /ААНБ/ хүсэлт 2.Иргэний үнэмлэхний хуулбар /ААНБ-ын гэрчилгээний хуулбар/ 3.Торгууль төлсөн баримт 4. Зарын бичиг Шууд Төлбөргүй
4 Хуулбар олголт 1.Иргэний /ААНБ/ хүсэлт 2.Иргэний үнэмлэхний хуулбар /ААНБ-ын гэрчилгээний хуулбар/ 3.Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт 500 1-2 хоног Хуудас бүр нь 500
5 Лавлагаа олголт 1.Иргэний /ААНБ/ хүсэлт 2.Иргэний үнэмлэхний хуулбар /ААНБ-ын гэрчилгээний хуулбар/ 3.Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт 5000 1-3 хоног
6 Хуулийн этгээдийн дүрэм гэрээ өөрчлөх “1.Өргөдлийн маягт /УБ-05/
2.Үүсгэн байгуулагч болон эрх бүхий байгууллагын шийдвэр, тогтоол
3.Дүрэм 2%
4.Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт” 10000 Өдөртөө
7 Хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны чиглэл өөрчлөх “1.Өргөдлийн маягт /УБ-05/
2.Үүсгэн байгуулагч болон эрх бүхий байгууллагын шийдвэр, тогтоол
3.Дүрэм 2%
4.Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
” 10000 1-2 хоног
8 Хуулийн этгээдийн хаяг өөрчлөх “1.Өргөдлийн маягт /УБ-05/
2.Үүсгэн байгуулагч болон эрх бүхий байгууллагын шийдвэр, тогтоол
3.Дүрэм 2%
4.Хаягийн нотлох баримт
3.Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

” 10000 1-2 хоног
9 Хуулийн этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө өөрчлөх “1.Өргөдлийн маягт /УБ-05/
2.Үүсгэн байгуулагч болон эрх бүхий байгууллагын шийдвэр, тогтоол
3. Татвар санхүүгийн байгууллагаар баталгаажуулсан тайлан баланс
4. Дүрэм 2 хувь
5.Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
” 10000 1-2 хоног
10 Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч өөрчлөх болон хувьцаа эзэмшигчийн хувь өөрчлөх “1.Өргөдлийн маягт /УБ-05/
2.Үүсгэн байгуулагч болон эрх бүхий байгууллагын шийдвэр, тогтоол
3. Хувьцааг шилжүүлэх гэрээ /нотариатаар гэрчлүүлэх/
4. Дүрэм 2 хувь
5.Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

” 10000 1-2 хоног
11 Хуулийн этгээдийн гүйцэтгэх удирдлага өөрчлөх “1.Өргөдлийн маягт /УБ-05/
2.Үүсгэн байгуулагч болон эрх бүхий байгууллагын шийдвэр, тогтоол
3.Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

” 10000 1-2 хоног
12 Хуулийн этгээдийн гэрчилгээ шинэчлэх “1.Өрөгдлийн УБ-05 маягт
2.Гэрчилгээ шинэчлэх тухай шийдвэр, тогтоол
3.Дүрэм 2%
4.Оноосон нэрийн баталгаажуулалтын хуудас
5. Улсын тэмдэгтийн хураамж
” 10000 1-2 хоног
13 Хуулийн этгээдийн нэр өөрчлөх “1.Өргөдлийн маягт /УБ-05/
2.Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын үнэ төлсөн баримт
3.Үүсгэн байгуулагч болон эрх бүхий байгууллагын шийдвэр, тогтоол
4. Дүрэм 2 хувь
5.Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

” 10000 1-2 хоног
14 Хуулийн этгээдийг шилжүүлэх “1.Өргөдлийн маягт /УБ-05/
2.Татварын ерөнхий газрын даргын тушаал
3.Үүсгэн байгуулагч болон эрх бүхий байгууллагын шийдвэр, тогтоол
4. Дүрэм 2 хувь
5.Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

” 10000 1-2 хоног
15 Салбарын гэрчилгээ олголт 1.Өргөдөл УБ05 маягт 2.Үүсгэн байгуулах эрх бүхий байгууллагаасгаргасаншийдвэр, тогтоол 3.Салбарын журам /2%/ 4.Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт 5.Хаягийн нотлох баримт 20000 1-2 хоног
16 Хуулийн этгээдийн дахин гэрчилгээ олголт “1. Өргөдлийн УБ-05 маягт
2. Шийдвэр, тогтоол
3.Улсын тэмдэгтийн хураамж
4. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ эх хувь /үрэгдүүлсэн тохиолдолд шаардлагагүй/
” 44000 1-2 хоног
17 Төрийн байгууллага, албан газар улсын төсөвт үйлдвэрийн газар шинээр бүртгүүлэх “1. Өргөдөл
2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын үнэ төлсөн баримт
3. Үүсгэн байгуулах эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр
4. Дарга удирдах албан тушаалтныг томилсон шийдвэр
5. Хуулийн этгээдийн дүрэм /2 хувь/
6. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
” 44000 1-2 хоног
18 Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага шинээр бүртгүүлэх “1. Өргөдөл
2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын үнэ төлсөн баримт
3. ҮЭ-ийн байгууллага байгуулах, хурлын тэргүүлэгчид, хорооны даргыг томилсон тухай бүх гишүүдийн хурлын тэмдэглэл, тогтоол
4. ҮЭ-ийн байгууллагын дүрэм /2 хувь/
5. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
Өргөдөл гаргах эрх бүхий этгээд:
6. Үүсгэн байгуулагч
7. Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
8. Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд
” 44000 1-2 хоног
19 Төрийн бус байгууллага шинээр бүртгүүлэх “1. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын үнэ төлсөн баримт
2.Өргөдлийн маягт
3.Үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр /тогтоол/
4. ТББ үүсгэн байгуулах, удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг баталсан тухай үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр /1-ээс дээш үүсгэн байгуулагчтай бол хурлын тогтоол/
5.Төрийн бус байгууллагын дүрэм 2 хувь /Төрийн бус байгууллагын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн дагуу/
6.Удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнээс удирдах зөвлөлийн дарга, гүйцэтгэх удирдлагыг томилсон хурлын тэмдэглэл, хурлын тогтоол 2 хувь
7.Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
8. Үүсгэн байгуулч, удирдах зөвлөлийн гишүүдийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
9.Бусад холбогдох материал /итгэмжлэл, хаягийн нотлох баримт/
” 44000 1-2 хоног
20 Сан шинээр бүртгүүлэх “1. Өргөдөл
2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын үнэ төлсөн баримт
3. Сан үүсгэн байгуулах, удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг баталсан тухай үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр /1-ээс дээш үүсгэн байгуулагчтай бол хурлын тогтоол/
4. Сангийн дүрэм 2 хувь /Төрийн бус байгууллагын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн дагуу, 25 дугаар зүйлийг тусгасан байх/
5. Удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнээс удирдах зөвлөлийн дарга, гүйцэтгэх удирдлагыг томилсон хурлын тогтоол
6. Хяналтын зөвлөлийг томилсон үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр эсвэлудирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүний хурлын тогтоол
” 44000 1-2 хоног
21 Шашны байгууллага шинээр бүртгүүлэх “1.Өргөдөл УБ03 маягт
2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын үнэ төлсөн баримт
3.Үүсгэн байгуулах, удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг баталсан тухай эрх бүхий байгууллагаас гаргасаншийдвэр, тогтоол
4.Удирдах зөвлөлөөс удирдах зөвлөлийн дарга томилсон тогтоол
5.Дүрэм 2 хувь /Төрийн бус байгууллагын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн дагуу/
6.Аймаг, нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоол
7.Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт.
” 44000 1-2 хоног
22 Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл шинээр бүртгүүлэх “1. Өргөдөл УБ03 маягт
2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын үнэ төлсөн баримт
3. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл үүсгэн байгуулах, редакцийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг баталсан үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр, тогтоол
4. Дүрэм 2 хувь /Төрийн бус байгууллагын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн дагуу/
5. Редакцийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнээс дарга, гүйцэтгэх удирдлагыг томилсон хурлын тогтоол
6. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт.
” 44000 1-2 хоног
23 Нөхөрлөл шинээр бүртгүүлэх “1. Өргөдөл
2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын үнэ төлсөн баримт
3. Хуулийн этгээд шинээр үүсгэн байгуулах тухай хурлын тогтоол,
4. Хуулийн этгээдийн гэрээ /2 хувь/
5. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
” 44000 1-2 хоног
24 Хоршоо шинээр бүртгүүлэх “1. Өргөдөл
2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын үнэ төлсөн баримт
3. Хоршоо үүсгэн байгуулах гишүүдийн хурлын тэмдэглэл /энгийн хоршоо 9-өөс доошгүй, хадгаламж зээлийн хоршоо 20-оос доошгүй гишүүн, дундын хоршоог 2-оос доошгүй хуулийн этгээд үүсгэн байгуулна./
4. Хоршоо үүсгэн байгуулах тухай гишүүдийн хурлын тогтоол
5. Хоршооны дүрэм /2 хувь/
6. Гишүүдийн жагсаалт
7. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
” 44000 1-2 хоног
25 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани шинээр бүртгүүлэх “1.Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын үнэ төлсөн баримт
2.Өргөдлийн маягт /УБ-03/
3.Үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр, тогтоол /хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг нотлох баримт хавсаргана/
4. Дүрэм 2 хувь
5.Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
” 44000 1-2 хоног
26 Хуулийн этгээдийг татан буулгах “1.Өргөдлийн маягт /УБ-06/
2.Татан буугдсан тухай шийдвэр, тогтоол
3. Дуусгалтын тайлан
4.Татварын байцаагчийн акт 5.ШШГАлбаны лавлагаа 6.Сонины зар 7. Гэрчилгээ 8. Тамга 9. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
” 44000 1-2 хоног

close
Facebook IconУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газар
Зочны дэвтэр