ТАНИЛЦУУЛГА.

ДОРНОД АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны 09 дүгээр сарын 14-ны өдрийн “Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Аймаг, Нийслэл, сум, дүүрэг дэх салбар, нэгжийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, удирдлага зохион байгуулалтын бүтцийг батлах тухай” Б/37 дугаар тушаалаар Дорнод аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь 29 албан хаагчийн орон тоотойгоор батлагдсан.

Иргэний бүртгэлийн тасаг, Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн тасаг, Хуулийн этгээдийн бүртгэл, Захиргаа аж ахуй гэсэн бүтэцтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

 

close
Facebook IconУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газар
Зочны дэвтэр