ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД.

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТООН МЭДЭЭ

2017.06.01. Дорнод аймаг
Д              /                      д Агуулга Үйлчилгээний тоо /Сараар/ Нийт дүн
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13
1 Оноосон нэр олгох 16 24 17 8 14 79
2 Шинээр үүсгэн байгуулагдаж гэрчилгээ авсан  аж ахуйн нэгж, байгууллага 16 24 17 8 14 39
3 Салбар 0 0 0 0 0 0
4 Нэмэлт, өөрчлөлтөө бүртгүүлсэн аж ахуйн нэгж, байгууллага 20 15 15 13 26 89
5 Дахин гэрчилгээ олголт 3 1 3 2 3 12
6 Лавлагаа  /аж ахуйн нэгж, байгууллага/ 4 0 0 2 1 7
7 Лавлагаа /иргэн/ 0 0 1 6 19 26
8 Хуулбар авсан  аж ахуйн нэгж, байгууллага 0 0 0 0 0 0
9 Шилжүүлэн ирүүлсэн аж ахуйн нэгж, байгууллага 0 0 1 1 1 3
10 Шилжүүлэн явуулсан аж ахуйн нэгж, байгууллага 0 0 0 0 1 1
11 Татан буугдах хүсэлт гаргасан аж ахуйн нэгж, байгууллага 4 1 0 1 1 7
12 Хуулийн этгээдэд тамга, тэмдгийн хяналтын хуудас олгосон 16 28 21 10 17 92
13 Хуулийн этгээдээс хураан авсан тамга, тэмдэг 6 1 3 2 3 15
14 Хуулийн этгээдэд олгосон тамга, тэмдгийн лавлагаа 0 0 0 0 0 0
Нийт дүн 85 94 78 53 100 410
УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭС

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН БҮРТГЭЛИЙН 2017 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР

УЛИРЛЫН БҮРТГЭЛИЙН ТООН МЭДЭЭ

 

 

Д/д

 

Бүртгэлийн үйлчилгээний төрөл

 

Тоо

1 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 30
2 Нөхөрлөл 3
3 Хоршоо 2
4 Сан 1
5 Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага 2
6 Боловсрол, сургалтын байгууллага 1
 

НИЙТ БҮРТГЭЛИЙН ТОО

 

39

 

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН                                                                                 ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТООН МЭДЭЭ
2017.09.25. Дорнод аймаг
Д              /                      д Агуулга Үйлчилгээний тоо /Улирлаар/ Нийт дүн
I II III IV
0 1 2 3 4 5 6
1 Оноосон нэр олгох 57 36 27 120
2 Шинээр үүсгэн байгуулагдаж гэрчилгээ авсан  аж ахуйн нэгж, байгууллага 57 36 27 120
3 Салбар 0 0 0 0
4 Нэмэлт, өөрчлөлтөө бүртгүүлсэн аж ахуйн нэгж, байгууллага 50 50 23 123
5 Дахин гэрчилгээ олголт 7 7 7 21
6 Лавлагаа  /аж ахуйн нэгж, байгууллага/ 4 3 4 11
7 Лавлагаа /иргэн/ 1 35 27 63
8 Хуулбар авсан  аж ахуйн нэгж, байгууллага 0 0 0 0
9 Шилжүүлэн ирүүлсэн аж ахуйн нэгж, байгууллага 1 3 1 5
10 Шилжүүлэн явуулсан аж ахуйн нэгж, байгууллага 0 1 0 1
11 Татан буугдах хүсэлт гаргасан аж ахуйн нэгж, байгууллага 5 3 0 8
12 Хуулийн этгээдэд тамга, тэмдгийн хяналтын хуудас олгосон 65 48 31 144
13 Хуулийн этгээдээс хураан авсан тамга, тэмдэг 10 14 4 28
14 Хуулийн этгээдэд олгосон тамга, тэмдгийн лавлагаа 0 0 0 0
Нийт дүн 257 236 151 644
УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭС
close
Facebook IconУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газар
Зочны дэвтэр