ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛ.

ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛИЙН ТАСГИЙН 2017 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР

УЛИРЛЫН БҮРТГЭЛИЙН ТООН МЭДЭЭ

 

Д/д Бүртгэлийн үйлчилгээний төрөл Тоо
1 Төрсний бүртгэл 398
2 Гэрлэлтийн бүртгэл 109
3 Гэрлэлт цуцалсны бүртгэл 29
4 Эцэг тогтоосны бүртгэл 14
5 Үрчлэлтийн бүртгэл 96
6 Овог эцэг/эх/-н нэр өөрчилсний бүртгэл 15
7 Нас барсны бүртгэл 109
8 Иргэний цахим үнэмлэх олголт 1018
9 Үндэсний энгийн гадаад паспорт олголт 644
10 ОХУ-н хил зорчих үнэмлэх 167
11 БНХАУ нэг удаагийн хил зорчих үнэмлэх 56
12 БНХАУ олон удаагийн хил зорчих үнэмлэх 149
13 Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл 2009
НИЙТ БҮРТГЭЛИЙН ТОО 4813
close
Facebook IconУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газар
Зочны дэвтэр