ЭД ХӨРӨНГӨ.

ЭД ХӨРӨНГИЙН БҮРТГЭЛИЙН ТАСАГ

 

Эд хөрөнгийн бүртгэлийн тасаг нь 2017 оны 09 дүгээр сарын өссөн 6000 гаруй иргэдэд бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлэн мэдээ мэдээллээр ханган ажилласан байна. Үүнд  нийт 6090 үйлчилгээний төрлийг бүртгэн иргэдэд түргэн шуурхай үйлчилгээ үзүүлсэн  байна.  

 

Хүлээн авсан мэдүүлгийн тоо

 ГАЗАР

 

Үйлчилгээний төрөл мэдүүлгийн тоо
Төрөөс хувьчилсан газрын өмчлөх эрхийг баталгаажуулах 667
Газар эзэмших, ашиглах эрхийг анх удаа бүртгэж баталгаажуулах. 8
Худалдах , худалдан авах гэрээ 161
Бэлэглэх гэрээ 150
Арилжих гэрээ 4
Өв залгамжлалаар өмчлөгч өөрчлөгдөх 92
Шүүхийн шийдвэрээр өмчлөгч өөрчлөгдөх 2
Хамтран өмчлөгч өөрчлөгдөх 145
Барьцаалбаргүй барьцааны гэрээ 316
Барьцаалбаргүй барьцааны гэрээнд өөрчлөлт оруулах 1
Барьцааны гэрээ дуусгавар болох 250
Эд хөрөнгийн хэмжээ өөрчлөгдөх 1
Эд хөрөнгийн хаяг өөрчлөгдөх 21
Эд хөрөнгийн үнэ, өмчлөгчийн овог, нэр регистр өөрчлөгдөх 2
Өмчлөгчийн хүсэлтээр бүртгэл  салгаснаар хэмжээ өөрчлөгдөх 12
Өмчлөгчийн хүсэлтээр болон гэрээ хэлэлцээр бүртгэл  салгаснаар шинэ бүртгэл үүсэх 13
Гэмтээсэн гэрчилгээ шинээр олгох 2
Үрэгдүүлсэн гэрчилгээ шинээр олгох 7
Урьдчилсан тэмдэглэл хийх /өмчлөгч худалдан авагчийн хүсэлтээр 1
Урьдчилсан тэмдэглэл хүчингүй болгох 2
Лавлагаа эд хөрөнгө 136
Хуулбар хийлгэх 7
Нийт

 

2000

 

ҮЛ ХӨДЛӨХ

 

Үйлчилгээний төрөл Мэдүүлгийн тоо
Төрөөс хувьчилсан орон сууц өмчлөх эрхийг баталгаажуулах 6
Газраас бусад ҮХЭХ-ийг анх удаа бүртгэж баталгаажуулах 195
Шинээр баригдсан орон сууц анх удаа бүртгэж баталгаажуулах 225
Худалдах , худалдан авах гэрээ 199
Бэлэглэх гэрээ 97
Арилжих гэрээ 6
Өв залгамжлалаар өмчлөгч өөрчлөгдөх 64
Шүүхийн шийдвэрээр өмчлөгч өөрчлөгдөх 5
Хамтран өмчлөгч өөрчлөгдөх 80
Барьцаалбартай барьцааны гэрээ 473
Барьцаалбаргүй барьцааны гэрээ 389
Барьцаалбартай барьцааны гэрээнд өөрчлөлт оруулах 116
Барьцаалбаргүй барьцааны гэрээнд өөрчлөлт оруулах 91
Барьцааны гэрээ дуусгавар болгох 623
Эд хөрөнгийн хэмжээ өөрчлөгдөх 4
Эд хөрөнгийн зориулалт өөрчлөгдөх 1
Эд хөрөнгийн хаяг өөрчлөгдөх 4
Эд хөрөнгийн үнэ, өмчлөгчийн овог нэр регестр өөрчлөгдөх 5
Өмчлөгчийн хүсэлтээр бүртгэл салгаснаар хэмжээ өөрчлөгдөх 2
Өмчлөгчийн хүсэлтээр болон бүртгэл салгаснаар хэмжээ өөрчлөгдөх 2
Гэмтээсэн гэрчилгээ шинээр олгох 1
Үрэгдүүлсэн гэрчилгээ шинээр олгох 7
Урьдчилсан тэмдэглэл хийх /худалдан авагчийн хүсэлтээр/ 4
Албан бичиг 329
Архивын лавлагаа 379
Лавлагаа /Эд хөрөнгийн/ 543
Хуулбар 2
Техникийн алдаа 1
Бүртгэгчийн алдаа 6
Мэдүүлэг гаргагчийн алдаа 219
Техникийн алдаа 2
Бүртгэгчийн алдаа 10
Нийт 4 090

 

ЭД ХӨРӨНГИЙН БҮРТГЭЛИЙН ТАСАГ

 

Эд хөрөнгийн бүртгэлийн тасаг нь 2017 оны 05 дугаар  сард  700 гаруй иргэдэд бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлэн мэдээ мэдээллээр ханган ажилласанаас 594  үйлчилгээний төрлийг бүртгэн  84,9 % -тайгаар  иргэдэд гомдол саналгүйгээр түргэн шуурхай үйлчилгээ үзүүлсэн байна.  

Хүлээн авсан мэдүүлгийн тоо

 

 

Үйлчилгээний төрөл

 

Мэдүүлгийн тоо

 

 

Газраас бусад ҮХЭХ анх удаа бүртгэж баталгаажуулах  

20

Шинээр баригдсан орон сууц анх удаа бүртгэж баталгааажуулах  

22

Төрөөс хувьчилсан газрын өмчлөх эрхийг баталгаажуулах  

76

Газар эзэмших, ашиглах эрхийг анх удаа бүртгэж баталгаажуулах 7
Худалдах худалдан авах гэрээ 38
Бэлэглэх гэрээ 30
Өв залгамжлалаар өмчлөгч өөрчлөгдөх  

18

Шүүхийн шийдвэрээр өмчлөгч өөрчлөгпөх  

3

Хамтран өмчлөгч өөрчлөгдөх 24
Өмчлөгчийн хүсэлтээр бүртгэл салгаснаар хэмжээ өөрчлөгдөх  

3

Өмчлөгчийн хүсэлтээр болон гэрээ хэлцлээр бүртгэл салгаснаар шинэ бүртгэл үүсгэх  

2

Эд хөрөнгийн регистер өөрчлөгдөх 3
Эд хөрөнгийн хаяг өөрчлөгдөх 1
Үрэгдүүлсэн гэрчилгээ шинээр олгох 1
Барьцааны гэрээ 140
Барьцааны гэрээ  дуусгавар болгох 98
Лавалгаа/ эд хөрөнгө / 79
Архивийн лавалгаа 27
Хуулбар хийлгэх 2
Нийт 594


ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН БҮРТГЭЛИЙН ТАСГИЙН 2017 ОНЫ

1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН БҮРТГЭЛИЙН ТООН МЭДЭЭ

 

 

Д/д

 

Бүртгэлийн үйлчилгээний төрөл

 

Тоо

1 Төрөөс үнэ төлбөргүй хувьчлагдсан газар өмчлөх эрхийн улсын бүртгэл 128
2 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн анхны бүртгэл 6
3 Төрөөс үнэгүй хувьчилсан орон сууцны баталгаажуулалт 1
4 Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх эрхийг бүртгэн баталгаажуулалт 87
5 Шинээр баригдсан орон сууц анх удаа бүртгэж баталгаажуулах 84
6 Өмчлөх эрх шилжих гэрээгээр 243
7 Барьцааны гэрээгээр 442
8 Барьцааны гэрээ дуусгавар болгох 319
9 Гэрээ хэлцлээс бусад эрхийн бүртгэл 41
10 Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн талаархи лавлагаа, хуулбар 223
11 Урьдчилсан тэмдэглэл 1
12 Хаасан хувийн хэрэг 1
 

НИЙТ БҮРТГЭЛИЙН ТОО

 

1576
close
Facebook IconУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газар
Зочны дэвтэр