Шинээр аж ахуйн нэгж,байгууллага үүсгэн байгуулахад бүрдүүлэх баримтын жагсаалт.

Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани:

 1. Хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл (УБ-03) (2 хувь,
 2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын хуудас (УБ-09) (Улсын бүртгэлийн хэлтэс Хадгаламж банк 26170005035 тоот дансанд 500 төгрөг тушаах)
 3. Эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр (2 хувь)
 4. Хуулийн этгээдийн дүрэм (гэрээ) (3 хувь)
 5. Хуулийн этгээдийн харилцах данс нээсэн тухай мэдэгдэл (УБ-10)
 6. Тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх бол эрх бүхий байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрлийн хуулбар
 7. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт / Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Хас банкны 5000286093 тоот дансанд 22000 төгрөг тушаах/Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч нарын иргэний цахим үнэмлэхийн, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримтын хуулбар (2 хувь)
 8. Эхлэлтийн тайлан тэнцэл (2 хувь)
 9. Харьяалагдах татварын албанд татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн тодорхойлолт (ТБ-04)2
 10. Бусад холбогдох баримт бичиг (хөрөнгийн жагсаалт, бэлэн мөнгө тушаасан баримт, тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний хуулбар гэх мэт)
 11. Баримт бичгийг хийж хадгалах, архивын шаардлага хангасан хавтас (1 ширхэг)

Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани:

 1. Хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл (УБ-03) (2 хувь,
 2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын хуудас (УБ-09) (Улсын бүртгэлийн хэлтэс Хадгаламж банк 26170005035 тоот дансанд 500 төгрөг тушаах)
 3. Эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр (2 хувь)
 4. Хуулийн этгээдийн дүрэм (гэрээ) (3 хувь)
 5. Хуулийн этгээдийн харилцах данс нээсэн тухай мэдэгдэл (УБ-10)
 6. Тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх бол эрх бүхий байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрлийн хуулбар
 7. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт / Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Хас банкны 5000286093 тоот дансанд 22000 төгрөг тушаах/Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч нарын иргэний цахим үнэмлэхийн, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримтын хуулбар (2 хувь)
 8. Эхлэлтийн тайлан тэнцэл (2 хувь)
 9. Харьяалагдах татварын албанд татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн тодорхойлолт (ТБ-04)2
 10. Бусад холбогдох баримт бичиг (хөрөнгийн жагсаалт, бэлэн мөнгө тушаасан баримт, тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний хуулбар гэх мэт)
 11. Баримт бичгийг хийж хадгалах, архивын шаардлага хангасан хавтас (1 ширхэг)

Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани:

 1. Хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл (УБ-03) (2 хувь,
 2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын хуудас (УБ-09) (Улсын бүртгэлийн хэлтэс Хадгаламж банк 26170005035 тоот дансанд 500 төгрөг тушаах)
 3. Эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр (2 хувь)
 4. Хуулийн этгээдийн дүрэм (гэрээ) (3 хувь)
 5. Хуулийн этгээдийн харилцах данс нээсэн тухай мэдэгдэл (УБ-10)
 6. Тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх бол эрх бүхий байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрлийн хуулбар
 7. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт / Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Хас банкны 5000286093 тоот дансанд 22000 төгрөг тушаах/Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч нарын иргэний цахим үнэмлэхийн, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримтын хуулбар (2 хувь)
 8. Эхлэлтийн тайлан тэнцэл (2 хувь)
 9. Харьяалагдах татварын албанд татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн тодорхойлолт (ТБ-04)2
 10. Бусад холбогдох баримт бичиг (хөрөнгийн жагсаалт, бэлэн мөнгө тушаасан баримт, тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний хуулбар гэх мэт)
 11. Баримт бичгийг хийж хадгалах, архивын шаардлага хангасан хавтас (1 ширхэг)

 

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани:

 1. Хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл (УБ-03) (2 хувь,
 2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын хуудас  (Улсын бүртгэлийн хэлтэс Хадгаламж банк 26170005035 тоот дансанд 500 төгрөг тушаах)
 3. Эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр (2 хувь)
 4. Хуулийн этгээдийн дүрэм (гэрээ) (3 хувь)
 5. Хуулийн этгээдийн харилцах данс нээсэн тухай мэдэгдэл (УБ-10)
 6. Гадаадын хөрөнгө оруулалтын газрын даргын тушаал, гэрчилгээний хуулбар
 7. Тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх бол эрх бүхий байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрлийн хуулбар
 8. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт / Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Хас банкны 5000286093 тоот дансанд 75000 төгрөг тушаах/
 9. Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч нарын иргэний үнэмлэх (хуулийн этгээд хөрөнгө оруулж байгаа бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар)-ийн, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримтын хуулбар (2 хувь)
 10. Эхлэлтийн тайлан тэнцэл (3 хувь)
 11. Харьяалагдах татварын албанд Татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн тодорхойлолт (ТБ-04)
 12. Бусад холбогдох баримт бичиг (гадаадын хөрөнгө оруулалтыг нотлох баримт )3.Баримт бичгийг хийж хадгалах, архивын шаардлага хангасан хавтас (1 ширхэг)

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани:

 1. Хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл (УБ-03) (2 хувь,
 2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын хуудас  (Улсын бүртгэлийн хэлтэс Хадгаламж банк 26170005035 тоот дансанд 500 төгрөг тушаах)
 3. Эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр (2 хувь)
 4. Хуулийн этгээдийн дүрэм (гэрээ) (3 хувь)
 5. Хуулийн этгээдийн харилцах данс нээсэн тухай мэдэгдэл (УБ-10)
 6. Гадаадын хөрөнгө оруулалтын газрын даргын тушаал, гэрчилгээний хуулбар
 7. Тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх бол эрх бүхий байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрлийн хуулбар
 8. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт / Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Хас банкны 5000286093 тоот дансанд 75000 төгрөг тушаах/
 9. Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч нарын иргэний үнэмлэх (хуулийн этгээд хөрөнгө оруулж байгаа бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар)-ийн, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримтын хуулбар (2 хувь)
 10. Эхлэлтийн тайлан тэнцэл (3 хувь)
 11. Харьяалагдах татварын албанд Татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн тодорхойлолт (ТБ-04)
 12. Бусад холбогдох баримт бичиг (гадаадын хөрөнгө оруулалтыг нотлох баримт )3.Баримт бичгийг хийж хадгалах, архивын шаардлага хангасан хавтас (1 ширхэг)

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани:

 1. Хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл (УБ-03) (2 хувь,
 2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын хуудас  (Улсын бүртгэлийн хэлтэс Хадгаламж банк 26170005035 тоот дансанд 500 төгрөг тушаах)
 3. Эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр (2 хувь)
 4. Хуулийн этгээдийн дүрэм (гэрээ) (3 хувь)
 5. Хуулийн этгээдийн харилцах данс нээсэн тухай мэдэгдэл (УБ-10)
 6. Гадаадын хөрөнгө оруулалтын газрын даргын тушаал, гэрчилгээний хуулбар
 7. Тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх бол эрх бүхий байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрлийн хуулбар
 8. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт / Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Хас банкны 5000286093 тоот дансанд 75000 төгрөг тушаах/
 9. Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч нарын иргэний үнэмлэх (хуулийн этгээд хөрөнгө оруулж байгаа бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар)-ийн, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримтын хуулбар (2 хувь)
 10. Эхлэлтийн тайлан тэнцэл (3 хувь)
 11. Харьяалагдах татварын албанд Татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн тодорхойлолт (ТБ-04)
 12. Бусад холбогдох баримт бичиг (гадаадын хөрөнгө оруулалтыг нотлох баримт )3.Баримт бичгийг хийж хадгалах, архивын шаардлага хангасан хавтас (1 ширхэг)

 

 

Төрийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар:

 1. Хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл (УБ-03) (2 хувь,
 2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын хуудас  (Улсын бүртгэлийн хэлтэс Хадгаламж банк 26170005035 тоот дансанд 500 төгрөг тушаах)
 3. Эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр (2хувь)
 4. Хуулийн этгээдийн дүрэм (гэрээ) (3 хувь)
 5. Төрийн өмчийн хороотой гүйцэтгэх удирдлагын байгуулсан гэрээ
 6. Хуулийн этгээдийн харилцах данс нээсэн тухай мэдэгдэл (УБ-10)
 7. Тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх бол эрх бүхий байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрлийн хуулбар
 8. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт / Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Хас банкны 5000286093 тоот дансанд 35.000 төгрөг тушаах/
 9. Хуулийн этгээдийн гүйцэтгэх удирдлагын анкет (2 хувь)
 10. Гүйцэтгэх удирдлагын иргэний үнэмлэхийн, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримтын хуулбар (2 хувь)
 11. Эхлэлтийн тайлан тэнцэл (3 хувь)
 12. Харьяалагдах татварын албанд татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн тодорхойлолт (ТБ-04)
 13. Бусад холбогдох баримт бичиг (хөрөнгийн жагсаалт, бэлэн мөнгө тушаасан баримт, гэх мэт)
 14. Баримт бичгийг хийж хадгалах, архивын шаардлага хангасан хавтас (1 ширхэг)

Төрийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар:

 1. Хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл (УБ-03) (2 хувь,
 2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын хуудас  (Улсын бүртгэлийн хэлтэс Хадгаламж банк 26170005035 тоот дансанд 500 төгрөг тушаах)
 3. Эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр (2хувь)
 4. Хуулийн этгээдийн дүрэм (гэрээ) (3 хувь)
 5. Төрийн өмчийн хороотой гүйцэтгэх удирдлагын байгуулсан гэрээ
 6. Хуулийн этгээдийн харилцах данс нээсэн тухай мэдэгдэл (УБ-10)
 7. Тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх бол эрх бүхий байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрлийн хуулбар
 8. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт / Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Хас банкны 5000286093 тоот дансанд 35.000 төгрөг тушаах/
 9. Хуулийн этгээдийн гүйцэтгэх удирдлагын анкет (2 хувь)
 10. Гүйцэтгэх удирдлагын иргэний үнэмлэхийн, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримтын хуулбар (2 хувь)
 11. Эхлэлтийн тайлан тэнцэл (3 хувь)
 12. Харьяалагдах татварын албанд татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн тодорхойлолт (ТБ-04)
 13. Бусад холбогдох баримт бичиг (хөрөнгийн жагсаалт, бэлэн мөнгө тушаасан баримт, гэх мэт)
 14. Баримт бичгийг хийж хадгалах, архивын шаардлага хангасан хавтас (1 ширхэг)

Төрийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар:

 1. Хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл (УБ-03) (2 хувь,
 2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын хуудас  (Улсын бүртгэлийн хэлтэс Хадгаламж банк 26170005035 тоот дансанд 500 төгрөг тушаах)
 3. Эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр (2хувь)
 4. Хуулийн этгээдийн дүрэм (гэрээ) (3 хувь)
 5. Төрийн өмчийн хороотой гүйцэтгэх удирдлагын байгуулсан гэрээ
 6. Хуулийн этгээдийн харилцах данс нээсэн тухай мэдэгдэл (УБ-10)
 7. Тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх бол эрх бүхий байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрлийн хуулбар
 8. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт / Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Хас банкны 5000286093 тоот дансанд 35.000 төгрөг тушаах/
 9. Хуулийн этгээдийн гүйцэтгэх удирдлагын анкет (2 хувь)
 10. Гүйцэтгэх удирдлагын иргэний үнэмлэхийн, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримтын хуулбар (2 хувь)
 11. Эхлэлтийн тайлан тэнцэл (3 хувь)
 12. Харьяалагдах татварын албанд татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн тодорхойлолт (ТБ-04)
 13. Бусад холбогдох баримт бичиг (хөрөнгийн жагсаалт, бэлэн мөнгө тушаасан баримт, гэх мэт)
 14. Баримт бичгийг хийж хадгалах, архивын шаардлага хангасан хавтас (1 ширхэг)

 

 

Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар:

 1. Хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл (УБ-03) (2 хувь,
 2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын хуудас (УБ-09) (Улсын бүртгэлийн хэлтэс Хадгаламж банк 26170005035 тоот дансанд 500 төгрөг тушаах)
 3. Эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр (2 хувь)
 4. Хуулийн этгээдийн дүрэм (гэрээ) (2 хувь)
 5. Нийслэлийн өмчийн харилцааны газартай гүйцэтгэх удирдлагын байгуулсан гэрээ
 6. Хуулийн этгээдийн харилцах данс нээсэн тухай мэдэгдэл (УБ-10)
 7. Тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх бол эрх бүхий байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрлийн хуулбар
 8. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт / 35000 төгрөг Голомт банк-1401002649 /
 9. Хуулийн этгээдийн гүйцэтгэх удирдлагын анкет (2 хувь)
 10. Гүйцэтгэх удирдлагын иргэний үнэмлэхийн, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримтын хуулбар (2 хувь)
 11. Эхлэлтийн тайлан тэнцэл (3 хувь)
 12. Харьяалагдах татварын албанд татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн тодорхойлолт (ТБ-04)
 13. Бусад холбогдох баримт бичиг (хөрөнгийн жагсаалт, бэлэн мөнгө тушаасан баримт, тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний хуулбар гэх мэт)
 14. Баримт бичгийг хийж хадгалах, архивын шаардлага хангасан хавтас (1 ширхэг)

Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар:

 1. Хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл (УБ-03) (2 хувь,
 2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын хуудас (УБ-09) (Улсын бүртгэлийн хэлтэс Хадгаламж банк 26170005035 тоот дансанд 500 төгрөг тушаах)
 3. Эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр (2 хувь)
 4. Хуулийн этгээдийн дүрэм (гэрээ) (2 хувь)
 5. Нийслэлийн өмчийн харилцааны газартай гүйцэтгэх удирдлагын байгуулсан гэрээ
 6. Хуулийн этгээдийн харилцах данс нээсэн тухай мэдэгдэл (УБ-10)
 7. Тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх бол эрх бүхий байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрлийн хуулбар
 8. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт / 35000 төгрөг Голомт банк-1401002649 /
 9. Хуулийн этгээдийн гүйцэтгэх удирдлагын анкет (2 хувь)
 10. Гүйцэтгэх удирдлагын иргэний үнэмлэхийн, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримтын хуулбар (2 хувь)
 11. Эхлэлтийн тайлан тэнцэл (3 хувь)
 12. Харьяалагдах татварын албанд татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн тодорхойлолт (ТБ-04)
 13. Бусад холбогдох баримт бичиг (хөрөнгийн жагсаалт, бэлэн мөнгө тушаасан баримт, тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний хуулбар гэх мэт)
 14. Баримт бичгийг хийж хадгалах, архивын шаардлага хангасан хавтас (1 ширхэг)

Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар:

 1. Хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл (УБ-03) (2 хувь,
 2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын хуудас (УБ-09) (Улсын бүртгэлийн хэлтэс Хадгаламж банк 26170005035 тоот дансанд 500 төгрөг тушаах)
 3. Эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр (2 хувь)
 4. Хуулийн этгээдийн дүрэм (гэрээ) (2 хувь)
 5. Нийслэлийн өмчийн харилцааны газартай гүйцэтгэх удирдлагын байгуулсан гэрээ
 6. Хуулийн этгээдийн харилцах данс нээсэн тухай мэдэгдэл (УБ-10)
 7. Тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх бол эрх бүхий байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрлийн хуулбар
 8. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт / 35000 төгрөг Голомт банк-1401002649 /
 9. Хуулийн этгээдийн гүйцэтгэх удирдлагын анкет (2 хувь)
 10. Гүйцэтгэх удирдлагын иргэний үнэмлэхийн, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримтын хуулбар (2 хувь)
 11. Эхлэлтийн тайлан тэнцэл (3 хувь)
 12. Харьяалагдах татварын албанд татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн тодорхойлолт (ТБ-04)
 13. Бусад холбогдох баримт бичиг (хөрөнгийн жагсаалт, бэлэн мөнгө тушаасан баримт, тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний хуулбар гэх мэт)
 14. Баримт бичгийг хийж хадгалах, архивын шаардлага хангасан хавтас (1 ширхэг)

 

 

Нөхөрлөл ББН: (бүх гишүүд нь бүрэн хариуцлагатай)

 1. Хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл (УБ-03) (2 хувь,
  гарын үсгийн хэв маягийг наториатаар гэрчлүүлсэн байна)
 2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын хуудас (УБ-09) (Улсын бүртгэлийн хэлтэс Хадгаламж банк 26170005035 тоот дансанд 500 төгрөг тушаах)
 3. Эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр (2 хувь)
 4. Хуулийн этгээдийн гэрээ (3 хувь наториатаар гэрчлүүлсэн байна)
 5. Хуулийн этгээдийн харилцах данс нээсэн тухай мэдэгдэл (УБ-10)
 6. Тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх бол эрх бүхий байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрлийн хуулбар
 7. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт/ Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Хас банкны 5000286093 тоот дансанд 22000 төгрөг тушаах/
 8. Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагчын анкет (2 хувь)
 9. Үүсгэн байгуулагч нарын иргэний үнэмлэхийн,эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримтын хуулбар (2 хувь)
 10. Эхлэлтийн тайлан тэнцэл (3 хувь)
 11. Харьяалагдах татварын албанд татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн тодорхойлолт (ТБ-04)
 12. Гишүүдээс тухайн нөхөрлөлд оруулсан хөрөнгийн талаар холбогдох байгууллагаас гаргуулсан баталгаа болон үл хөдлөх хөрөнгийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
 13. Баримт бичгийг хийж хадгалах, архивын шаардлага хангасан хавтас (1 ширхэг)

Нөхөрлөл ББН: (бүх гишүүд нь бүрэн хариуцлагатай)

 1. Хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл (УБ-03) (2 хувь,
  гарын үсгийн хэв маягийг наториатаар гэрчлүүлсэн байна)
 2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын хуудас (УБ-09) (Улсын бүртгэлийн хэлтэс Хадгаламж банк 26170005035 тоот дансанд 500 төгрөг тушаах)
 3. Эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр (2 хувь)
 4. Хуулийн этгээдийн гэрээ (3 хувь наториатаар гэрчлүүлсэн байна)
 5. Хуулийн этгээдийн харилцах данс нээсэн тухай мэдэгдэл (УБ-10)
 6. Тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх бол эрх бүхий байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрлийн хуулбар
 7. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт/ Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Хас банкны 5000286093 тоот дансанд 22000 төгрөг тушаах/
 8. Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагчын анкет (2 хувь)
 9. Үүсгэн байгуулагч нарын иргэний үнэмлэхийн,эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримтын хуулбар (2 хувь)
 10. Эхлэлтийн тайлан тэнцэл (3 хувь)
 11. Харьяалагдах татварын албанд татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн тодорхойлолт (ТБ-04)
 12. Гишүүдээс тухайн нөхөрлөлд оруулсан хөрөнгийн талаар холбогдох байгууллагаас гаргуулсан баталгаа болон үл хөдлөх хөрөнгийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
 13. Баримт бичгийг хийж хадгалах, архивын шаардлага хангасан хавтас (1 ширхэг)

Нөхөрлөл ББН: (бүх гишүүд нь бүрэн хариуцлагатай)

 1. Хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл (УБ-03) (2 хувь,
  гарын үсгийн хэв маягийг наториатаар гэрчлүүлсэн байна)
 2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын хуудас (УБ-09) (Улсын бүртгэлийн хэлтэс Хадгаламж банк 26170005035 тоот дансанд 500 төгрөг тушаах)
 3. Эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр (2 хувь)
 4. Хуулийн этгээдийн гэрээ (3 хувь наториатаар гэрчлүүлсэн байна)
 5. Хуулийн этгээдийн харилцах данс нээсэн тухай мэдэгдэл (УБ-10)
 6. Тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх бол эрх бүхий байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрлийн хуулбар
 7. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт/ Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Хас банкны 5000286093 тоот дансанд 22000 төгрөг тушаах/
 8. Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагчын анкет (2 хувь)
 9. Үүсгэн байгуулагч нарын иргэний үнэмлэхийн,эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримтын хуулбар (2 хувь)
 10. Эхлэлтийн тайлан тэнцэл (3 хувь)
 11. Харьяалагдах татварын албанд татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн тодорхойлолт (ТБ-04)
 12. Гишүүдээс тухайн нөхөрлөлд оруулсан хөрөнгийн талаар холбогдох байгууллагаас гаргуулсан баталгаа болон үл хөдлөх хөрөнгийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
 13. Баримт бичгийг хийж хадгалах, архивын шаардлага хангасан хавтас (1 ширхэг)

Нөхөрлөл ЗБН: (зарим гишүүд нь бүрэн хариуцлагатай)

 1. Хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл (УБ-03) (2 хувь,
 2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын хуудас (УБ-09) (Улсын бүртгэлийн хэлтэс Хадгаламж банк 26170005035 тоот дансанд 500 төгрөг тушаах)
 3. Эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр (2 хувь)
 4. Хуулийн этгээдийн гэрээ (2 хувь наториатаар гэрчлүүлсэн байна)
 5. Хуулийн этгээдийн харилцах данс нээсэн тухай мэдэгдэл (УБ-10)
 6. Тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх бол эрх бүхий байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрлийн хуулбар
 7. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт / Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Хас банкны 5000286093 тоот дансанд 22000 төгрөг тушаах/
 8. Үүсгэн байгуулагч нарын иргэний үнэмлэхийн,эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримтын хуулбар (2 хувь)
 9. Эхлэлтийн тайлан тэнцэл (3 хувь)
 10. Харьяалагдах татварын албанд татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн тодорхойлолт (ТБ-04)
 11. Гишүүдээс тухайн нөхөрлөлд оруулсан хөрөнгийн талаар холбогдох байгууллагаас гаргуулсан баталгаа болон үл хөдлөх хөрөнгийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
 12. Баримт бичгийг хийж хадгалах, архивын шаардлага хангасан хавтас (1 ширхэг)

Нөхөрлөл ЗБН: (зарим гишүүд нь бүрэн хариуцлагатай)

 1. Хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл (УБ-03) (2 хувь,
 2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын хуудас (УБ-09) (Улсын бүртгэлийн хэлтэс Хадгаламж банк 26170005035 тоот дансанд 500 төгрөг тушаах)
 3. Эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр (2 хувь)
 4. Хуулийн этгээдийн гэрээ (2 хувь наториатаар гэрчлүүлсэн байна)
 5. Хуулийн этгээдийн харилцах данс нээсэн тухай мэдэгдэл (УБ-10)
 6. Тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх бол эрх бүхий байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрлийн хуулбар
 7. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт / Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Хас банкны 5000286093 тоот дансанд 22000 төгрөг тушаах/
 8. Үүсгэн байгуулагч нарын иргэний үнэмлэхийн,эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримтын хуулбар (2 хувь)
 9. Эхлэлтийн тайлан тэнцэл (3 хувь)
 10. Харьяалагдах татварын албанд татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн тодорхойлолт (ТБ-04)
 11. Гишүүдээс тухайн нөхөрлөлд оруулсан хөрөнгийн талаар холбогдох байгууллагаас гаргуулсан баталгаа болон үл хөдлөх хөрөнгийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
 12. Баримт бичгийг хийж хадгалах, архивын шаардлага хангасан хавтас (1 ширхэг)

Нөхөрлөл ЗБН: (зарим гишүүд нь бүрэн хариуцлагатай)

 1. Хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл (УБ-03) (2 хувь,
 2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын хуудас (УБ-09) (Улсын бүртгэлийн хэлтэс Хадгаламж банк 26170005035 тоот дансанд 500 төгрөг тушаах)
 3. Эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр (2 хувь)
 4. Хуулийн этгээдийн гэрээ (2 хувь наториатаар гэрчлүүлсэн байна)
 5. Хуулийн этгээдийн харилцах данс нээсэн тухай мэдэгдэл (УБ-10)
 6. Тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх бол эрх бүхий байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрлийн хуулбар
 7. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт / Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Хас банкны 5000286093 тоот дансанд 22000 төгрөг тушаах/
 8. Үүсгэн байгуулагч нарын иргэний үнэмлэхийн,эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримтын хуулбар (2 хувь)
 9. Эхлэлтийн тайлан тэнцэл (3 хувь)
 10. Харьяалагдах татварын албанд татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн тодорхойлолт (ТБ-04)
 11. Гишүүдээс тухайн нөхөрлөлд оруулсан хөрөнгийн талаар холбогдох байгууллагаас гаргуулсан баталгаа болон үл хөдлөх хөрөнгийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
 12. Баримт бичгийг хийж хадгалах, архивын шаардлага хангасан хавтас (1 ширхэг)

 

 

 
Хадгаламж, зээлээс бусад үйл ажиллагаа эрхэлдэг анхан шатны хоршоо:

 1. Хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл (УБ-03) (2 хувь,
 2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын хуудас (УБ-09) (Улсын бүртгэлийн хэлтэс Хадгаламж банк 26170005035 тоот дансанд 500 төгрөг тушаах)
 3. Эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр (2 хувь)
 4. Хуулийн этгээдийн дүрэм (3 хувь, бүх гишүүд гарын үсэг зурсан байна)
 5. Хуулийн этгээдийн харилцах данс нээсэн тухай мэдэгдэл (УБ-10)
 6. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт / Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Хас банкны 5000286093 тоот дансанд 13.200 төгрөг тушаах/
 7. Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч нарын иргэний үнэмлэхийн, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримтын хуулбар (2 хувь)
 8. Эхлэлтийн тайлан тэнцэл (3 хувь)
 9. Харьяалагдах татварын албанд татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн тодорхойлолт (ТБ-04)
 10. Бусад холбогдох баримт бичиг (хөрөнгийн жагсаалт, бэлэн мөнгө тушаасан баримт, тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний хуулбар гэх мэт)
 11. Хоршооны тэргүүлэгчид, Хяналтын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг баталсан болон хоршооны даргыг томилсон хурлын тэмдэглэл, шийдвэр
 12. Баримт бичгийг хийж хадгалах, архивын шаардлага хангасан хавтас (1 ширхэг)

Хадгаламж, зээлээс бусад үйл ажиллагаа эрхэлдэг анхан шатны хоршоо:

 1. Хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл (УБ-03) (2 хувь,
 2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын хуудас (УБ-09) (Улсын бүртгэлийн хэлтэс Хадгаламж банк 26170005035 тоот дансанд 500 төгрөг тушаах)
 3. Эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр (2 хувь)
 4. Хуулийн этгээдийн дүрэм (3 хувь, бүх гишүүд гарын үсэг зурсан байна)
 5. Хуулийн этгээдийн харилцах данс нээсэн тухай мэдэгдэл (УБ-10)
 6. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт / Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Хас банкны 5000286093 тоот дансанд 13.200 төгрөг тушаах/
 7. Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч нарын иргэний үнэмлэхийн, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримтын хуулбар (2 хувь)
 8. Эхлэлтийн тайлан тэнцэл (3 хувь)
 9. Харьяалагдах татварын албанд татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн тодорхойлолт (ТБ-04)
 10. Бусад холбогдох баримт бичиг (хөрөнгийн жагсаалт, бэлэн мөнгө тушаасан баримт, тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний хуулбар гэх мэт)
 11. Хоршооны тэргүүлэгчид, Хяналтын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг баталсан болон хоршооны даргыг томилсон хурлын тэмдэглэл, шийдвэр
 12. Баримт бичгийг хийж хадгалах, архивын шаардлага хангасан хавтас (1 ширхэг)

Хадгаламж, зээлээс бусад үйл ажиллагаа эрхэлдэг анхан шатны хоршоо:

 1. Хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл (УБ-03) (2 хувь,
 2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын хуудас (УБ-09) (Улсын бүртгэлийн хэлтэс Хадгаламж банк 26170005035 тоот дансанд 500 төгрөг тушаах)
 3. Эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр (2 хувь)
 4. Хуулийн этгээдийн дүрэм (3 хувь, бүх гишүүд гарын үсэг зурсан байна)
 5. Хуулийн этгээдийн харилцах данс нээсэн тухай мэдэгдэл (УБ-10)
 6. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт / Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Хас банкны 5000286093 тоот дансанд 13.200 төгрөг тушаах/
 7. Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч нарын иргэний үнэмлэхийн, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримтын хуулбар (2 хувь)
 8. Эхлэлтийн тайлан тэнцэл (3 хувь)
 9. Харьяалагдах татварын албанд татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн тодорхойлолт (ТБ-04)
 10. Бусад холбогдох баримт бичиг (хөрөнгийн жагсаалт, бэлэн мөнгө тушаасан баримт, тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний хуулбар гэх мэт)
 11. Хоршооны тэргүүлэгчид, Хяналтын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг баталсан болон хоршооны даргыг томилсон хурлын тэмдэглэл, шийдвэр
 12. Баримт бичгийг хийж хадгалах, архивын шаардлага хангасан хавтас (1 ширхэг)

 

Дундын хоршоо:

 1. Хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл (УБ-03) (2 хувь,
 2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын хуудас (УБ-09) (Улсын бүртгэлийн хэлтэс Хадгаламж банк 26170005035 тоот дансанд 500 төгрөг тушаах)
 3. Эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр (2 хувь)
 4. Хуулийн этгээдийн дүрэм (3 хувь, бүх гишүүд гарын үсэг зурсан байна)
 5. Хуулийн этгээдийн харилцах данс нээсэн тухай мэдэгдэл (УБ-10)
 6. Тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх бол эрх бүхий байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрлийн хуулбар
 7. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт / Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Хас банкны 5000286093 тоот дансанд 22000 төгрөг тушаах/
 8. Хуулийн этгээдийг үүсгэн байгуулагч нарын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар (2 хувь)
 9. Хоршооны даргын иргэнийцахим үнэмлэхийн, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримтын хуулбар (2 хувь)
 10. Эхлэлтийн тайлан тэнцэл (3 хувь)
 11. Харьяалагдах татварын албанд татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн тодорхойлолт (ТБ-04)
 12. Бусад холбогдох баримт бичиг (хөрөнгийн жагсаалт, бэлэн мөнгө тушаасан баримт,тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний хуулбар гэх мэт)
 13. Хоршооны тэргүүлэгчид, Хяналтын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг баталсан болон хоршооны даргыг томилсон хурлын тэмдэглэл, шийдвэр
 14. Баримт бичгийг хийж хадгалах, архивын шаардлага хангасан хавтас 1 ширхэг

Дундын хоршоо:

 1. Хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл (УБ-03) (2 хувь,
 2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын хуудас (УБ-09) (Улсын бүртгэлийн хэлтэс Хадгаламж банк 26170005035 тоот дансанд 500 төгрөг тушаах)
 3. Эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр (2 хувь)
 4. Хуулийн этгээдийн дүрэм (3 хувь, бүх гишүүд гарын үсэг зурсан байна)
 5. Хуулийн этгээдийн харилцах данс нээсэн тухай мэдэгдэл (УБ-10)
 6. Тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх бол эрх бүхий байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрлийн хуулбар
 7. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт / Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Хас банкны 5000286093 тоот дансанд 22000 төгрөг тушаах/
 8. Хуулийн этгээдийг үүсгэн байгуулагч нарын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар (2 хувь)
 9. Хоршооны даргын иргэнийцахим үнэмлэхийн, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримтын хуулбар (2 хувь)
 10. Эхлэлтийн тайлан тэнцэл (3 хувь)
 11. Харьяалагдах татварын албанд татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн тодорхойлолт (ТБ-04)
 12. Бусад холбогдох баримт бичиг (хөрөнгийн жагсаалт, бэлэн мөнгө тушаасан баримт,тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний хуулбар гэх мэт)
 13. Хоршооны тэргүүлэгчид, Хяналтын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг баталсан болон хоршооны даргыг томилсон хурлын тэмдэглэл, шийдвэр
 14. Баримт бичгийг хийж хадгалах, архивын шаардлага хангасан хавтас 1 ширхэг

Дундын хоршоо:

 1. Хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл (УБ-03) (2 хувь,
 2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын хуудас (УБ-09) (Улсын бүртгэлийн хэлтэс Хадгаламж банк 26170005035 тоот дансанд 500 төгрөг тушаах)
 3. Эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр (2 хувь)
 4. Хуулийн этгээдийн дүрэм (3 хувь, бүх гишүүд гарын үсэг зурсан байна)
 5. Хуулийн этгээдийн харилцах данс нээсэн тухай мэдэгдэл (УБ-10)
 6. Тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх бол эрх бүхий байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрлийн хуулбар
 7. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт / Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Хас банкны 5000286093 тоот дансанд 22000 төгрөг тушаах/
 8. Хуулийн этгээдийг үүсгэн байгуулагч нарын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар (2 хувь)
 9. Хоршооны даргын иргэнийцахим үнэмлэхийн, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримтын хуулбар (2 хувь)
 10. Эхлэлтийн тайлан тэнцэл (3 хувь)
 11. Харьяалагдах татварын албанд татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн тодорхойлолт (ТБ-04)
 12. Бусад холбогдох баримт бичиг (хөрөнгийн жагсаалт, бэлэн мөнгө тушаасан баримт,тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний хуулбар гэх мэт)
 13. Хоршооны тэргүүлэгчид, Хяналтын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг баталсан болон хоршооны даргыг томилсон хурлын тэмдэглэл, шийдвэр

Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар: (төсөвт байгууллага)

 1. Хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл (УБ-03) (2 хувь,
 2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын хуудас (УБ-09) (Улсын бүртгэлийн хэлтэс Хадгаламж банк 26170005035 тоот дансанд 500 төгрөг тушаах)
 3. Эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр (2 хувь)
 4. Хуулийн этгээдийн дүрэм (гэрээ) (3 хувь)
 5. Төрийн санд харилцах данс нээсэн тухай албан бачиг
 6. Тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх бол эрх бүхий байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрлийн хуулбар
 7. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт / Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Хас банкны 5000286093 тоот дансанд 35000 төгрөг тушаах/
 8. Гүйцэтгэх удирдлагын иргэний цахим үнэмлэхийн, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримтын хуулбар (2 хувь)
 9. Эхлэлтийн тайлан тэнцэл (3 хувь)
 10. Харьяалагдах татварын албанд татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн тодорхойлолт (ТБ-04)
 11. Бусад холбогдох баримт бичиг (хөрөнгийн жагсаалт, бэлэн мөнгө тушаасан баримт, т2. Баримт бичгийг хийж хадгалах, архивын шаардлага хангасан хавтас 1 ширхэг

Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар: (төсөвт байгууллага)

 1. Хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл (УБ-03) (2 хувь,
 2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын хуудас (УБ-09) (Улсын бүртгэлийн хэлтэс Хадгаламж банк 26170005035 тоот дансанд 500 төгрөг тушаах)
 3. Эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр (2 хувь)
 4. Хуулийн этгээдийн дүрэм (гэрээ) (3 хувь)
 5. Төрийн санд харилцах данс нээсэн тухай албан бачиг
 6. Тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх бол эрх бүхий байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрлийн хуулбар
 7. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт / Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Хас банкны 5000286093 тоот дансанд 35000 төгрөг тушаах/
 8. Гүйцэтгэх удирдлагын иргэний цахим үнэмлэхийн, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримтын хуулбар (2 хувь)
 9. Эхлэлтийн тайлан тэнцэл (3 хувь)
 10. Харьяалагдах татварын албанд татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн тодорхойлолт (ТБ-04)
 11. Бусад холбогдох баримт бичиг (хөрөнгийн жагсаалт, бэлэн мөнгө тушаасан баримт, т2. Баримт бичгийг хийж хадгалах, архивын шаардлага хангасан хавтас 1 ширхэг

Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар: (төсөвт байгууллага)

 1. Хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл (УБ-03) (2 хувь,
 2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын хуудас (УБ-09) (Улсын бүртгэлийн хэлтэс Хадгаламж банк 26170005035 тоот дансанд 500 төгрөг тушаах)
 3. Эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр (2 хувь)
 4. Хуулийн этгээдийн дүрэм (гэрээ) (3 хувь)
 5. Төрийн санд харилцах данс нээсэн тухай албан бачиг
 6. Тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх бол эрх бүхий байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрлийн хуулбар
 7. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт / Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Хас банкны 5000286093 тоот дансанд 35000 төгрөг тушаах/
 8. Гүйцэтгэх удирдлагын иргэний цахим үнэмлэхийн, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримтын хуулбар (2 хувь)
 9. Эхлэлтийн тайлан тэнцэл (3 хувь)
 10. Харьяалагдах татварын албанд татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн тодорхойлолт (ТБ-04)
 11. Бусад холбогдох баримт бичиг (хөрөнгийн жагсаалт, бэлэн мөнгө тушаасан баримт, т2. Баримт бичгийг хийж хадгалах, архивын шаардлага хангасан хавтас 1 ширхэг

 

Өөрчлөн байгуулах замаар байгуулагдсан хуулийн этгээдийн бүрдүүлэх баримт бичиг:

 1. Өөрчлөн байгуулах замаар байгуулагдсан хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл (УБ-04
 2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын хуудас (УБ-09) (Улсын бүртгэлийн хэлтэс Хадгаламж банк 26170005035 тоот дансанд 500 төгрөг тушаах)
 3. Хуулийн этгээдийг өөрчлөн байгуулах тухай эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр
 4. Хуулийн этгээдийн дүрэм (гэрээ) 3 хувь
 5. Хуулийн этгээдийн харилцах данс нээсэн тухай мэдэгдэл (УБ-10)
 6. Тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх бол эрх бүхий байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрлийн хуулбар
 7. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
 8. Гүйцэтгэх удирдлагын иргэний үнэмлэхийн, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримтын хуулбар (2 хувь)
 9. Эхлэлтийн тайлан тэнцэл (3 хувь)
 10. Харьяалагдах татварын албанд татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн тодорхойлолт (ТБ-04)
 11. Хуулийн этгээдийг нийлүүлсэн, нэгдсэн тохиолдолд шилжүүлэх акт (2 хувь)
 12. Хуулийн этгээдийг хуваасан, тусгаарласан тохиолдолд хуваах баланс (2 хувь)
 13. Шударга бус өрсөлдөөнийг хориглох тухай хуулийн 15.2-т заасан хянан зохицуулах албанаас гаргасан дүгнэлт
 14. Баримт бичгийг хийж хадгалах, архивын шаардлага хангасан хавтас (1 ширхэг)

Өөрчлөн байгуулах замаар байгуулагдсан хуулийн этгээдийн бүрдүүлэх баримт бичиг:

 1. Өөрчлөн байгуулах замаар байгуулагдсан хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл (УБ-04
 2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын хуудас (УБ-09) (Улсын бүртгэлийн хэлтэс Хадгаламж банк 26170005035 тоот дансанд 500 төгрөг тушаах)
 3. Хуулийн этгээдийг өөрчлөн байгуулах тухай эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр
 4. Хуулийн этгээдийн дүрэм (гэрээ) 3 хувь
 5. Хуулийн этгээдийн харилцах данс нээсэн тухай мэдэгдэл (УБ-10)
 6. Тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх бол эрх бүхий байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрлийн хуулбар
 7. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
 8. Гүйцэтгэх удирдлагын иргэний үнэмлэхийн, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримтын хуулбар (2 хувь)
 9. Эхлэлтийн тайлан тэнцэл (3 хувь)
 10. Харьяалагдах татварын албанд татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн тодорхойлолт (ТБ-04)
 11. Хуулийн этгээдийг нийлүүлсэн, нэгдсэн тохиолдолд шилжүүлэх акт (2 хувь)
 12. Хуулийн этгээдийг хуваасан, тусгаарласан тохиолдолд хуваах баланс (2 хувь)
 13. Шударга бус өрсөлдөөнийг хориглох тухай хуулийн 15.2-т заасан хянан зохицуулах албанаас гаргасан дүгнэлт
 14. Баримт бичгийг хийж хадгалах, архивын шаардлага хангасан хавтас (1 ширхэг)

Өөрчлөн байгуулах замаар байгуулагдсан хуулийн этгээдийн бүрдүүлэх баримт бичиг:

 1. Өөрчлөн байгуулах замаар байгуулагдсан хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл (УБ-04
 2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын хуудас (УБ-09) (Улсын бүртгэлийн хэлтэс Хадгаламж банк 26170005035 тоот дансанд 500 төгрөг тушаах)
 3. Хуулийн этгээдийг өөрчлөн байгуулах тухай эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр
 4. Хуулийн этгээдийн дүрэм (гэрээ) 3 хувь
 5. Хуулийн этгээдийн харилцах данс нээсэн тухай мэдэгдэл (УБ-10)
 6. Тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх бол эрх бүхий байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрлийн хуулбар
 7. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
 8. Гүйцэтгэх удирдлагын иргэний үнэмлэхийн, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримтын хуулбар (2 хувь)
 9. Эхлэлтийн тайлан тэнцэл (3 хувь)
 10. Харьяалагдах татварын албанд татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн тодорхойлолт (ТБ-04)
 11. Хуулийн этгээдийг нийлүүлсэн, нэгдсэн тохиолдолд шилжүүлэх акт (2 хувь)
 12. Хуулийн этгээдийг хуваасан, тусгаарласан тохиолдолд хуваах баланс (2 хувь)
 13. Шударга бус өрсөлдөөнийг хориглох тухай хуулийн 15.2-т заасан хянан зохицуулах албанаас гаргасан дүгнэлт
 14. Баримт бичгийг хийж хадгалах, архивын шаардлага хангасан хавтас (1 ширхэг)

 

 

Нийгэмд үйлчилдэг, гишүүддээ үйлчилдэг

 1. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл /УБ03/ / 2 хувь/
 2. Нэрийн баталгаажилт /УБ09/.  (Улсын бүртгэлийн хэлтэс Хадгаламж банк 26170005035 тоот дансанд 500 төгрөг тушаах)
 3. Хуулийн этгээд үүсгэн байгуулах, удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг баталсан тухай эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр, хурлын тэмдэглэл, тогтоол /2 хувь/
 4. Төрийн бус байгууллагын дүрэм /3 хувь/
  /Төрийн бус байгууллагын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн дагуу/
 5. Удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнээс даргыг томилсон хурлын тэмдэглэл, тогтоол /2 хувь/
 6. Хуулийн этгээдийн харилцах данс нээсэн тухай мэдэгдэл (УБ-10)
 7. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт / Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Хас банкны 5000286093 тоот дансанд 22000 төгрөг тушаах/
 8. Үүсгэн байгуулагч болон удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цахим үнэмлэхийн хуулбар /2 хувь/
 9. Эхлэлтийн тайлан тэнцэл /2 хувь/
 10. Удирдах зөвлөлөөс гүйцэтгэх удирдлагыг томилсон тогтоол /2 хувь/
 11. Бусад холбогдох баримт бичиг (хөрөнгийн жагсаалт, бэлэн мөнгө тушаасан баримт гэх мэт)
 12. Архивийн шаардлага хангасан хавтасанд бүрдүүлсэн баримт бичгээ хийж ирүүлнэ.

Нийгэмд үйлчилдэг, гишүүддээ үйлчилдэг

 1. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл /УБ03/ / 2 хувь/
 2. Нэрийн баталгаажилт /УБ09/.  (Улсын бүртгэлийн хэлтэс Хадгаламж банк 26170005035 тоот дансанд 500 төгрөг тушаах)
 3. Хуулийн этгээд үүсгэн байгуулах, удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг баталсан тухай эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр, хурлын тэмдэглэл, тогтоол /2 хувь/
 4. Төрийн бус байгууллагын дүрэм /3 хувь/
  /Төрийн бус байгууллагын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн дагуу/
 5. Удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнээс даргыг томилсон хурлын тэмдэглэл, тогтоол /2 хувь/
 6. Хуулийн этгээдийн харилцах данс нээсэн тухай мэдэгдэл (УБ-10)
 7. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт / Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Хас банкны 5000286093 тоот дансанд 22000 төгрөг тушаах/
 8. Үүсгэн байгуулагч болон удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цахим үнэмлэхийн хуулбар /2 хувь/
 9. Эхлэлтийн тайлан тэнцэл /2 хувь/
 10. Удирдах зөвлөлөөс гүйцэтгэх удирдлагыг томилсон тогтоол /2 хувь/
 11. Бусад холбогдох баримт бичиг (хөрөнгийн жагсаалт, бэлэн мөнгө тушаасан баримт гэх мэт)
 12. Архивийн шаардлага хангасан хавтасанд бүрдүүлсэн баримт бичгээ хийж ирүүлнэ.

Нийгэмд үйлчилдэг, гишүүддээ үйлчилдэг

 1. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл /УБ03/ / 2 хувь/
 2. Нэрийн баталгаажилт /УБ09/.  (Улсын бүртгэлийн хэлтэс Хадгаламж банк 26170005035 тоот дансанд 500 төгрөг тушаах)
 3. Хуулийн этгээд үүсгэн байгуулах, удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг баталсан тухай эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр, хурлын тэмдэглэл, тогтоол /2 хувь/
 4. Төрийн бус байгууллагын дүрэм /3 хувь/
  /Төрийн бус байгууллагын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн дагуу/
 5. Удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнээс даргыг томилсон хурлын тэмдэглэл, тогтоол /2 хувь/
 6. Хуулийн этгээдийн харилцах данс нээсэн тухай мэдэгдэл (УБ-10)
 7. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт / Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Хас банкны 5000286093 тоот дансанд 22000 төгрөг тушаах/
 8. Үүсгэн байгуулагч болон удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цахим үнэмлэхийн хуулбар /2 хувь/
 9. Эхлэлтийн тайлан тэнцэл /2 хувь/
 10. Удирдах зөвлөлөөс гүйцэтгэх удирдлагыг томилсон тогтоол /2 хувь/
 11. Бусад холбогдох баримт бичиг (хөрөнгийн жагсаалт, бэлэн мөнгө тушаасан баримт гэх мэт)
 12. Архивийн шаардлага хангасан хавтасанд бүрдүүлсэн баримт бичгээ хийж ирүүлнэ.

 

 

“САН” УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХ

 1. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл УБ-03 /2 хувь/
 2. Нэрийн баталгаажилт  (Улсын бүртгэлийн хэлтэс Хадгаламж банк 26170005035 тоот дансанд 500 төгрөг тушаах)
 3. Хуулийн этгээд үүсгэн байгуулах, удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг баталсан тухай эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр, хурлын тэмдэглэл, тогтоол /2 хувь/
 4. Сангийн дүрэм /3 хувь/
  /Төрийн бус байгууллагын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн дагуу/
 5. Удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнээс даргыг томилсон хурлын тэмдэглэл,тогтоол /2 хувь/
 6. Хяналтын зөвлөл сонгосон удирдах зөвлөлийн тогтоол
 7. Хуулийн этгээдийн харилцах данс нээсэн тухай мэдэгдэл (УБ-10)
 8. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт / Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Хас банкны 5000286093 тоот дансанд 22000 төгрөг тушаах/
 9. Үүсгэн байгуулагч болон удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цахим үнэмлэхийн хуулбар
 10. Эхлэлтийн тайлан тэнцэл /2 хувь/
 11. Удирдах зөвлөлөөс гүйцэтгэх удирдлагыг томилсон тогтоол /2 хувь/
 12. Бусад холбогдох баримт бичиг (хөрөнгийн жагсаалт, бэлэн мөнгө тушаасан баримт гэх мэт)

“САН” УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХ

 1. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл УБ-03 /2 хувь/
 2. Нэрийн баталгаажилт  (Улсын бүртгэлийн хэлтэс Хадгаламж банк 26170005035 тоот дансанд 500 төгрөг тушаах)
 3. Хуулийн этгээд үүсгэн байгуулах, удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг баталсан тухай эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр, хурлын тэмдэглэл, тогтоол /2 хувь/
 4. Сангийн дүрэм /3 хувь/
  /Төрийн бус байгууллагын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн дагуу/
 5. Удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнээс даргыг томилсон хурлын тэмдэглэл,тогтоол /2 хувь/
 6. Хяналтын зөвлөл сонгосон удирдах зөвлөлийн тогтоол
 7. Хуулийн этгээдийн харилцах данс нээсэн тухай мэдэгдэл (УБ-10)
 8. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт / Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Хас банкны 5000286093 тоот дансанд 22000 төгрөг тушаах/
 9. Үүсгэн байгуулагч болон удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цахим үнэмлэхийн хуулбар
 10. Эхлэлтийн тайлан тэнцэл /2 хувь/
 11. Удирдах зөвлөлөөс гүйцэтгэх удирдлагыг томилсон тогтоол /2 хувь/
 12. Бусад холбогдох баримт бичиг (хөрөнгийн жагсаалт, бэлэн мөнгө тушаасан баримт гэх мэт)

“САН” УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХ

 1. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл УБ-03 /2 хувь/
 2. Нэрийн баталгаажилт  (Улсын бүртгэлийн хэлтэс Хадгаламж банк 26170005035 тоот дансанд 500 төгрөг тушаах)
 3. Хуулийн этгээд үүсгэн байгуулах, удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг баталсан тухай эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр, хурлын тэмдэглэл, тогтоол /2 хувь/
 4. Сангийн дүрэм /3 хувь/
  /Төрийн бус байгууллагын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн дагуу/
 5. Удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнээс даргыг томилсон хурлын тэмдэглэл,тогтоол /2 хувь/
 6. Хяналтын зөвлөл сонгосон удирдах зөвлөлийн тогтоол
 7. Хуулийн этгээдийн харилцах данс нээсэн тухай мэдэгдэл (УБ-10)
 8. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт / Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Хас банкны 5000286093 тоот дансанд 22000 төгрөг тушаах/
 9. Үүсгэн байгуулагч болон удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цахим үнэмлэхийн хуулбар
 10. Эхлэлтийн тайлан тэнцэл /2 хувь/
 11. Удирдах зөвлөлөөс гүйцэтгэх удирдлагыг томилсон тогтоол /2 хувь/
 12. Бусад холбогдох баримт бичиг (хөрөнгийн жагсаалт, бэлэн мөнгө тушаасан баримт гэх мэт)

 

“ШАШНЫ БАЙГУУЛЛАГА” УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХ

 1. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл УБ-03 /3хувь/
 2. Нэрийн баталгаажилт (УБ-09) (Улсын бүртгэлийн хэлтэс Хадгаламж банк 26170005035 тоот дансанд 500 төгрөг тушаах)
 3. Хуулийн этгээд үүсгэн байгуулах, удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг баталсан тухай эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр, хурлын тэмдэглэл, тогтоол /2 хувь/
 4. Шашны байгууллагын дүрэм /3 хувь/
 5. Аймаг, нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоолын хуулбар
 6. Удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнээс даргыг томилсон хурлын тэмдэглэл, тогтоол /2 хувь/
 7. Хуулийн этгээдийн харилцах данс нээсэн тухай мэдэгдэл (УБ-10)
 8. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт / Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Хас банкны 5000286093 тоот дансанд 200.000 төгрөг тушаах/
 9. Үүсгэн байгуулагч болон удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цахим үнэмлэхийн хуулбар /2 хувь/
 10. Эхлэлтийн тайлан тэнцэл /2 хувь/
 11. Удирдах зөвлөлөөс гүйцэтгэх удирдлагыг томилсон тогтоол /2 хувь/
 12. Бусад холбогдох баримт бичиг (хөрөнгийн жагсаалт, бэлэн мөнгө тушаасан баримт гэх мэт)
 13. Архивийн шаардлага хангасан хавтасанд бүрдүүлсэн баримт бичгээ хийж ирүүлнэ.

“ШАШНЫ БАЙГУУЛЛАГА” УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХ

 1. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл УБ-03 /3хувь/
 2. Нэрийн баталгаажилт (УБ-09) (Улсын бүртгэлийн хэлтэс Хадгаламж банк 26170005035 тоот дансанд 500 төгрөг тушаах)
 3. Хуулийн этгээд үүсгэн байгуулах, удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг баталсан тухай эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр, хурлын тэмдэглэл, тогтоол /2 хувь/
 4. Шашны байгууллагын дүрэм /3 хувь/
 5. Аймаг, нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоолын хуулбар
 6. Удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнээс даргыг томилсон хурлын тэмдэглэл, тогтоол /2 хувь/
 7. Хуулийн этгээдийн харилцах данс нээсэн тухай мэдэгдэл (УБ-10)
 8. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт / Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Хас банкны 5000286093 тоот дансанд 200.000 төгрөг тушаах/
 9. Үүсгэн байгуулагч болон удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цахим үнэмлэхийн хуулбар /2 хувь/
 10. Эхлэлтийн тайлан тэнцэл /2 хувь/
 11. Удирдах зөвлөлөөс гүйцэтгэх удирдлагыг томилсон тогтоол /2 хувь/
 12. Бусад холбогдох баримт бичиг (хөрөнгийн жагсаалт, бэлэн мөнгө тушаасан баримт гэх мэт)
 13. Архивийн шаардлага хангасан хавтасанд бүрдүүлсэн баримт бичгээ хийж ирүүлнэ.

“ШАШНЫ БАЙГУУЛЛАГА” УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХ

 1. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл УБ-03 /3хувь/
 2. Нэрийн баталгаажилт (УБ-09) (Улсын бүртгэлийн хэлтэс Хадгаламж банк 26170005035 тоот дансанд 500 төгрөг тушаах)
 3. Хуулийн этгээд үүсгэн байгуулах, удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг баталсан тухай эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр, хурлын тэмдэглэл, тогтоол /2 хувь/
 4. Шашны байгууллагын дүрэм /3 хувь/
 5. Аймаг, нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоолын хуулбар
 6. Удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнээс даргыг томилсон хурлын тэмдэглэл, тогтоол /2 хувь/
 7. Хуулийн этгээдийн харилцах данс нээсэн тухай мэдэгдэл (УБ-10)
 8. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт / Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Хас банкны 5000286093 тоот дансанд 200.000 төгрөг тушаах/
 9. Үүсгэн байгуулагч болон удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цахим үнэмлэхийн хуулбар /2 хувь/
 10. Эхлэлтийн тайлан тэнцэл /2 хувь/
 11. Удирдах зөвлөлөөс гүйцэтгэх удирдлагыг томилсон тогтоол /2 хувь/
 12. Бусад холбогдох баримт бичиг (хөрөнгийн жагсаалт, бэлэн мөнгө тушаасан баримт гэх мэт)
 13. Архивийн шаардлага хангасан хавтасанд бүрдүүлсэн баримт бичгээ хийж ирүүлнэ.

 

“ҮЙЛДВЭРЧНИЙ ЭВЛЭЛИЙН БАЙГУУЛЛАГА” УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХ

 1. Үйлдвэрчний Эвлэлийн байгууллагыг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл УБ-03
  /2 хувь/
 2. Үйлдвэрчний Эвлэлийн байгууллагын нэрийн баталгаажуулалтын хуудас (УБ-09) (Улсын бүртгэлийн хэлтэс Хадгаламж банк 26170005035 тоот дансанд 500 төгрөг тушаах)
 3. Үйлдвэрчний Эвлэлийн байгууллага байгуулах тухай бүх гишүүдийн хурлын тэмдэглэл, тогтоол /2 хувь/
 4. Бүх гишүүдийн хурлаас Үйлдвэрчний Эвлэлийн хурлын тэргүүлэгчдийг томилсон хурлын тэмдэглэл, тогтоол /2 хувь/
 5. Тэргүүлэгчдийн хурлаас Үйлдэвчний Эвлэлийн хорооны даргыг томилсон хурлын тэмдэглэл, тогтоол /2 хувь/
 6. Үйлдвэрчний Эвлэлийн байгууллагын дүрэм ,эсвэл харъяалагдах холбооны дүрэм
 7. Үйлдвэрчний Эвлэлийн байгууллагын даргын цахим үнэмлэхний хуулбар /2 хувь/
 8. Хуулийн этгээдийн харилцах данс нээсэн тухай мэдэгдэл (УБ-10)
 9. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт / Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Хас банкны 5000286093 тоот дансанд 22000 төгрөг тушаах/
 10. Архивийн шаардлага хангасан хавтасанд бүрдүүлсэн баримт бичгээ хийж ирүүлнэ.

“ҮЙЛДВЭРЧНИЙ ЭВЛЭЛИЙН БАЙГУУЛЛАГА” УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХ

 1. Үйлдвэрчний Эвлэлийн байгууллагыг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл УБ-03
  /2 хувь/
 2. Үйлдвэрчний Эвлэлийн байгууллагын нэрийн баталгаажуулалтын хуудас (УБ-09) (Улсын бүртгэлийн хэлтэс Хадгаламж банк 26170005035 тоот дансанд 500 төгрөг тушаах)
 3. Үйлдвэрчний Эвлэлийн байгууллага байгуулах тухай бүх гишүүдийн хурлын тэмдэглэл, тогтоол /2 хувь/
 4. Бүх гишүүдийн хурлаас Үйлдвэрчний Эвлэлийн хурлын тэргүүлэгчдийг томилсон хурлын тэмдэглэл, тогтоол /2 хувь/
 5. Тэргүүлэгчдийн хурлаас Үйлдэвчний Эвлэлийн хорооны даргыг томилсон хурлын тэмдэглэл, тогтоол /2 хувь/
 6. Үйлдвэрчний Эвлэлийн байгууллагын дүрэм ,эсвэл харъяалагдах холбооны дүрэм
 7. Үйлдвэрчний Эвлэлийн байгууллагын даргын цахим үнэмлэхний хуулбар /2 хувь/
 8. Хуулийн этгээдийн харилцах данс нээсэн тухай мэдэгдэл (УБ-10)
 9. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт / Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Хас банкны 5000286093 тоот дансанд 22000 төгрөг тушаах/
 10. Архивийн шаардлага хангасан хавтасанд бүрдүүлсэн баримт бичгээ хийж ирүүлнэ.

“ҮЙЛДВЭРЧНИЙ ЭВЛЭЛИЙН БАЙГУУЛЛАГА” УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХ

 1. Үйлдвэрчний Эвлэлийн байгууллагыг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл УБ-03
  /2 хувь/
 2. Үйлдвэрчний Эвлэлийн байгууллагын нэрийн баталгаажуулалтын хуудас (УБ-09) (Улсын бүртгэлийн хэлтэс Хадгаламж банк 26170005035 тоот дансанд 500 төгрөг тушаах)
 3. Үйлдвэрчний Эвлэлийн байгууллага байгуулах тухай бүх гишүүдийн хурлын тэмдэглэл, тогтоол /2 хувь/
 4. Бүх гишүүдийн хурлаас Үйлдвэрчний Эвлэлийн хурлын тэргүүлэгчдийг томилсон хурлын тэмдэглэл, тогтоол /2 хувь/
 5. Тэргүүлэгчдийн хурлаас Үйлдэвчний Эвлэлийн хорооны даргыг томилсон хурлын тэмдэглэл, тогтоол /2 хувь/
 6. Үйлдвэрчний Эвлэлийн байгууллагын дүрэм ,эсвэл харъяалагдах холбооны дүрэм
 7. Үйлдвэрчний Эвлэлийн байгууллагын даргын цахим үнэмлэхний хуулбар /2 хувь/
 8. Хуулийн этгээдийн харилцах данс нээсэн тухай мэдэгдэл (УБ-10)
 9. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт / Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Хас банкны 5000286093 тоот дансанд 22000 төгрөг тушаах/
 10. Архивийн шаардлага хангасан хавтасанд бүрдүүлсэн баримт бичгээ хийж ирүүлнэ.

 

 

Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт

 1. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл УБ-03 /2хувь/ /
 2. Нэрийн баталгаажуулалтын хуудас /УБ-09/  (Улсын бүртгэлийн хэлтэс Хадгаламж банк 26170005035 тоот дансанд 500 төгрөг тушаах)
 3. Хуулийн этгээд үүсгэн байгуулах, удирдах /редакцийн/зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг баталсан тухай эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр, хурлын тэмдэглэл, тогтоол /2 хувь/
 4. Дүрэм /3 хувь/ Төрийн бус байгууллагын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн дагуу/
 5. Удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнээс гүййцэтгэх удирдлага, даргыг томилсон хурлын тэмдэглэл, тогтоол /2 хувь/
 6. Хуулийн этгээдийн харилцах данс нээсэн тухай мэдэгдэл (УБ-10)
 7. Тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх бол эрх бүхий байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрлийн хуулбар /радио телевизэд хамаарна/
 8. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт/ Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Хас банкны 5000286093 тоот дансанд 22000 төгрөг тушаах/
 9. Үүсгэн байгуулагч болон редакцийн зөвлөлийн гишүүдийн цахаим үнэмлэхийн хуулбар /2 хувь/
 10. Эхлэлтийн тайлан тэнцэл /2 хувь/
 11. Бусад холбогдох баримт бичиг (хөрөнгийн жагсаалт, бэлэн мөнгө тушаасан баримт гэх мэт)
 12. Бүрдүүлсэн баримт бичгийг хавтсанд хийх
 13. Хэвлэх үйлдвэртэй байгуулсан гэрээ /2хувь/

Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт

 1. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл УБ-03 /2хувь/ /
 2. Нэрийн баталгаажуулалтын хуудас /УБ-09/  (Улсын бүртгэлийн хэлтэс Хадгаламж банк 26170005035 тоот дансанд 500 төгрөг тушаах)
 3. Хуулийн этгээд үүсгэн байгуулах, удирдах /редакцийн/зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг баталсан тухай эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр, хурлын тэмдэглэл, тогтоол /2 хувь/
 4. Дүрэм /3 хувь/ Төрийн бус байгууллагын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн дагуу/
 5. Удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнээс гүййцэтгэх удирдлага, даргыг томилсон хурлын тэмдэглэл, тогтоол /2 хувь/
 6. Хуулийн этгээдийн харилцах данс нээсэн тухай мэдэгдэл (УБ-10)
 7. Тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх бол эрх бүхий байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрлийн хуулбар /радио телевизэд хамаарна/
 8. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт/ Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Хас банкны 5000286093 тоот дансанд 22000 төгрөг тушаах/
 9. Үүсгэн байгуулагч болон редакцийн зөвлөлийн гишүүдийн цахаим үнэмлэхийн хуулбар /2 хувь/
 10. Эхлэлтийн тайлан тэнцэл /2 хувь/
 11. Бусад холбогдох баримт бичиг (хөрөнгийн жагсаалт, бэлэн мөнгө тушаасан баримт гэх мэт)
 12. Бүрдүүлсэн баримт бичгийг хавтсанд хийх
 13. Хэвлэх үйлдвэртэй байгуулсан гэрээ /2хувь/

Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт

 1. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл УБ-03 /2хувь/ /
 2. Нэрийн баталгаажуулалтын хуудас /УБ-09/  (Улсын бүртгэлийн хэлтэс Хадгаламж банк 26170005035 тоот дансанд 500 төгрөг тушаах)
 3. Хуулийн этгээд үүсгэн байгуулах, удирдах /редакцийн/зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг баталсан тухай эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр, хурлын тэмдэглэл, тогтоол /2 хувь/
 4. Дүрэм /3 хувь/ Төрийн бус байгууллагын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн дагуу/
 5. Удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнээс гүййцэтгэх удирдлага, даргыг томилсон хурлын тэмдэглэл, тогтоол /2 хувь/
 6. Хуулийн этгээдийн харилцах данс нээсэн тухай мэдэгдэл (УБ-10)
 7. Тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх бол эрх бүхий байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрлийн хуулбар /радио телевизэд хамаарна/
 8. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт/ Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Хас банкны 5000286093 тоот дансанд 22000 төгрөг тушаах/
 9. Үүсгэн байгуулагч болон редакцийн зөвлөлийн гишүүдийн цахаим үнэмлэхийн хуулбар /2 хувь/
 10. Эхлэлтийн тайлан тэнцэл /2 хувь/
 11. Бусад холбогдох баримт бичиг (хөрөнгийн жагсаалт, бэлэн мөнгө тушаасан баримт гэх мэт)
 12. Бүрдүүлсэн баримт бичгийг хавтсанд хийх
 13. Хэвлэх үйлдвэртэй байгуулсан гэрээ /2хувь/

 

 

Салбарын гэрчилгээ авахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт

 1. Үүсгэн байгуулагч ,эрх бүхий байгууллагын хурлын тэмдэглэл, тогтоол /салбарыг байгуулах , салбарын эрхлэгчийг томилсон , журмыг баталсан/
 2. Орон нутагт/тухайн аймаг, суманддүүрэгт/ үйл ажиллагаа явуулахыг зөвшөөрсөн ЗДТГ-ын албан бичиг
 3. Салбарын журам / 3 хувь /
 4. Салбарын эрхлэгчийн анкет, иргэний үнэмлэхний хуулбар
 5. УБЕГ-ын ХЭБГ-т хандсан хүсэлт
 6. Салбар байгуулах хуулийн этгээдийн гэрчилгээ эх хувь, хуулбар
 7. УБ-05 маягт
 8. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт / Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Хас банкны 5000286093 тоот дансанд 12200 төгрөг тушаах/
 9. Салбар байгуулах хуулийн этгээдийн харьяалагдах татварын албаны тодорхойлолт

Салбарын гэрчилгээ авахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт

 1. Үүсгэн байгуулагч ,эрх бүхий байгууллагын хурлын тэмдэглэл, тогтоол /салбарыг байгуулах , салбарын эрхлэгчийг томилсон , журмыг баталсан/
 2. Орон нутагт/тухайн аймаг, суманддүүрэгт/ үйл ажиллагаа явуулахыг зөвшөөрсөн ЗДТГ-ын албан бичиг
 3. Салбарын журам / 3 хувь /
 4. Салбарын эрхлэгчийн анкет, иргэний үнэмлэхний хуулбар
 5. УБЕГ-ын ХЭБГ-т хандсан хүсэлт
 6. Салбар байгуулах хуулийн этгээдийн гэрчилгээ эх хувь, хуулбар
 7. УБ-05 маягт
 8. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт / Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Хас банкны 5000286093 тоот дансанд 12200 төгрөг тушаах/
 9. Салбар байгуулах хуулийн этгээдийн харьяалагдах татварын албаны тодорхойлолт

Салбарын гэрчилгээ авахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт

 1. Үүсгэн байгуулагч ,эрх бүхий байгууллагын хурлын тэмдэглэл, тогтоол /салбарыг байгуулах , салбарын эрхлэгчийг томилсон , журмыг баталсан/
 2. Орон нутагт/тухайн аймаг, суманддүүрэгт/ үйл ажиллагаа явуулахыг зөвшөөрсөн ЗДТГ-ын албан бичиг
 3. Салбарын журам / 3 хувь /
 4. Салбарын эрхлэгчийн анкет, иргэний үнэмлэхний хуулбар
 5. УБЕГ-ын ХЭБГ-т хандсан хүсэлт
 6. Салбар байгуулах хуулийн этгээдийн гэрчилгээ эх хувь, хуулбар
 7. УБ-05 маягт
 8. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт / Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Хас банкны 5000286093 тоот дансанд 12200 төгрөг тушаах/
 9. Салбар байгуулах хуулийн этгээдийн харьяалагдах татварын албаны тодорхойлолт

Салбарын гэрчилгээ авахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт

 1. Үүсгэн байгуулагч ,эрх бүхий байгууллагын хурлын тэмдэглэл, тогтоол /салбарыг байгуулах , салбарын эрхлэгчийг томилсон , журмыг баталсан/
 2. Орон нутагт/тухайн аймаг, суманддүүрэгт/ үйл ажиллагаа явуулахыг зөвшөөрсөн ЗДТГ-ын албан бичиг
 3. Салбарын журам / 3 хувь /
 4. Салбарын эрхлэгчийн анкет, иргэний үнэмлэхний хуулбар
 5. УБЕГ-ын ХЭБГ-т хандсан хүсэлт
 6. Салбар байгуулах хуулийн этгээдийн гэрчилгээ эх хувь, хуулбар
 7. УБ-05 маягт
 8. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт / Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Хас банкны 5000286093 тоот дансанд 12200 төгрөг тушаах/
 9. Салбар байгуулах хуулийн этгээдийн харьяалагдах татварын албаны тодорхойлолт

 

 

close
Facebook IconУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газар
Зочны дэвтэр