БАЯНТҮМЭН СУМЫН МЭДЭЭ

Posted on 04/14/2019 · Posted in Мэдээ

2019.01.15-нээсс  2019.04.12-ны хооронд Баянтүмэн сумын 4 багийн хурлаар баг тус бүрт 2 удаагын тойролтоор явж нийт 324 иргэнд Улсын бүртгэлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгаар, зөрчлийн хуулийн шинэчилсэн найруулгаар мэдээлэл хийн иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авч ажиллалаа.