“Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн цахим систем бүрэн нэвтрүүлэх” дэд төслийг хүлээлгэн өгөх арга хэмжээ боллоо

Posted on 12/04/2018 · Posted in Мэдээ

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн мэдээллийн цахим систем /ePRS II/-ийг шинээр нэвтрүүлж байгаатай холбогдуулан эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч нарт Улсын бүртгэлийн багц хууль, Төрийн албаны тухай хуулийн шинчилсэн найруулгын талаар мэдээлэл өгөх, эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн цахим систем /ePRSII/-ийн онолын мэдлэг олгох, практик дадлагыг ажлын байранд эзэмшүүлэх, мэдлэг чадварыг дээшлүүлхэд энэхүү сургалтын зорилго оршино.Уг сургалтад 21 аймаг, нийслэл дүүргийн эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч, хяналтын байцаагч нар хамрагдлаа