ОНЛАЙН СУРГАЛТ БОЛЛОО

Posted on 11/22/2018 · Posted in Мэдээ

Уг сургалтаар цахим сан ашиглах газар эзэмших, ашиглах эрхийг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх талаар 21 аймаг, дүүргийн эд хөрөнгийн улсын ахлах бүртгэгч, улсын бүртгэгч нарт онлайн сургалт боллоо