МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЖ АЖИЛЛАЛАА

Posted on 10/04/2018 · Posted in Мэдээ

Бүртгэлийн үйл ажиллагааны ил тод нээлттэй байдлыг хангах, сургалт сурталчилгааны ажлын хүрээнд тус хэлтсээс иргэний бүртгэл, эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэл, хуулийн этгээдийн бүртгэлийн үйл ажиллагааны талаар төрийн байгууллагуудад сургалт зохион байгуулагдсаар байна.