ОНЛАЙН СУРГАЛТ БОЛЛОО

Posted on 06/15/2018 · Posted in Мэдээ

ОНЛАЙН СУРГАЛТ БОЛЛОО.
ОӨУБЕГ-аас 21 аймаг,9 дүүргийн албан хаагчдад Төрийн албаны тухай хууль шинэчилсэн найруулгын талаар онлайн сургалтыг зохион байгуулав.2018.06.14