СУРГАЛТ-2018

Posted on 06/08/2018 · Posted in Мэдээ

Мерит төслөөс зохион байгуулсан ” Үр дүнд суурилсан удирдлага “ сэдэвт сургалтанд хамрагдав.