МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЖ АЖИЛЛАЛАА.

Posted on 05/22/2018 · Posted in Мэдээ

Тус хэлтэс нь Иргэний бүртгэл, Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн чиглэлээр 2018.05.18-ны өдөр аймгийн Улаанзагалмайн хорооны албан хаагчдад мэдээ, мэдээлэл хийж, сонирхсон асуултанд хариулж, бүртгэлийн гарын авлага, боршурыг тараан ажиллалаа.