СУМДЫН УЛСЫН БҮРТГЭГЧ НАРТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Posted on 05/03/2018 · Posted in Мэдээ

Сумдын улсын бүртгэгч нарт 2018 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдөр  ОӨУБЕГ-ын Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн газраас 2018 оны 02 дугаар 08-ны өдрийн  7/1402 тоот албан бичгээр ирсэн чиглэлийг танилцуулж газар, хувийн сууц, үйлчилгээний зориулалтай объектын хэмжээ, хаяг өөрчлөгдсөн тохиолдолд хэрхэн мэдүүлэг нотлох баримтыг нягтлан шалгаж хүлээн авах талаар зөвлөгөө, мэдээлэл өгч ажиллалаа.