ГАЗРЫН ДААМЛУУДАД МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЖ АЖИЛЛАЛАА.

Posted on 10/25/2017 · Posted in Мэдээ

Тус хэлтэс нь аймгийн Газрын албатай хамтран ажиллах санамж бичгийн хүрээнд сумдын газрын даамлуудад мэдээлэл хийж ажиллалаа. Уг мэдээлэлд кадастрын зураг болон хаягжуулалт шинээр хийгдсэнтэй холбогдуулан тулгамдаж буй асуудлаар санал солилцож цаашид хэрхэн хамтран ажиллах талаар зөвшилцөв.