СУРГАЛТАНД ХАМРАГДЛАА

Posted on 09/29/2017 · Posted in Мэдээ

ОӨУБЕГ-аас 2017 оны 09 дүгээр сарын 29-ны өдөр зохион байгуулсан “Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны мэдэгдлийн бүртгэлийн талаар анхаарах асуудлууд” сэдэвт онлайн сургалтанд эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тасгийн улсын бүртгэгч нар хамрагдлаа.